Theo tin Bao Chau Kelley

Part 1 – KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS at Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am
Part 1

Part 1 – KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS At Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, December 2, 2017

PHỎNG VẤN HUẤN LUYỆN VIÊN TẤN NHẬT LIÊN THƯ VỀ VIỆC PGS.TS BÙI HIỀN ĐÒI CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

PHỎNG VẤN HUẤN LUYỆN VIÊN TẤN NHẬT LIÊN THƯ VỀ VIỆC PGS.TS BÙI HIỀN ĐÒI CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTSAt Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, December 3, 2017

HOẠT CẢNH HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

HOẠT CẢNH HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTSAt Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, December 3, 2017

Biểu diễn Võ Thuật phần 1 – TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

Biểu diễn Võ Thuật phần 1 – TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTSAt Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, December 3, 2017

CAPTAIN C-11, TIM CONNOLLY PHÁT BIỂU TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

CAPTAIN C-11, TIM CONNOLLY PHÁT BIỂU TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTSAt Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, December 3, 2017

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH CDVN MASS & ĐẠI DIỆN THỊ TRƯỞNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH CDVN MASS & ĐẠI DIỆN THỊ TRƯỞNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTSAt Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, December 3, 2017


LỄ THĂNG ĐAI TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS
LỄ THĂNG ĐAI TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTSAt Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, December 3, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *