KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON

KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON


Theo tin Bao Chau Kelley

Part 1 – KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS at Dorchester House Gym on Saturday December 2, 2017 at 10:30am
Part 1

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1817642331603756/

PHỎNG VẤN HUẤN LUYỆN VIÊN TẤN NHẬT LIÊN THƯ VỀ VIỆC PGS.TS BÙI HIỀN ĐÒI CẢI CÁCH TIẾNG VIỆT TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1818495414851781/

HOẠT CẢNH HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1818621094839213/

Biểu diễn Võ Thuật phần 1 – TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1818710164830306/

CAPTAIN C-11, TIM CONNOLLY PHÁT BIỂU TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1818767714824551/

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH CDVN MASS & ĐẠI DIỆN THỊ TRƯỞNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1818792811488708/


LỄ THĂNG ĐAI TRONG NGÀY KỶ NIỆM CÚNG TỔ 13 NĂM THÀNH LẬP HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH TẠI BOSTON, MASSACHUSETTS
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1819054798129176/

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes