Thông Báo Nhắc Nhở các Doanh Nghiệp Hoạt Động theo Một Kinh Doanh Tên Gọi là “doing business as” (DBA) chưa Ghi Danh với Văn Phòng Thư Ký của Thành Phố Boston sẽ Bị Phạt Lên Đến $300,00 Mỗi Tháng

Thông Báo Nhắc Nhở các Doanh Nghiệp Hoạt Động theo Một Kinh Doanh Tên Gọi là “doing business as” (DBA) chưa Ghi Danh với Văn Phòng Thư Ký của Thành Phố Boston sẽ Bị Phạt Lên Đến $300,00 Mỗi Tháng


Theo tin Thành phố Boston

NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ NHẮC NHỞ CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA Ở BOSTON VỀ TIỀN PHẠT

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, tất cả các doanh nghiệp trong thành phố chưa đăng ký với các nhân viên thành phố sẽ bị phạt $300 mỗi tháng.
Hiệu quả 1 tháng 7 năm 2018, tất cả các doanh nghiệp tại thành phố Boston mà không được đăng ký với văn phòng của các nhân viên thành phố (“văn phòng của thư ký”) theo yêu cầu của tiểu bang Massachusetts pháp luật nói chung, chương 110, phần 5 sẽ đánh giá một phạt lên đến $300,00 mỗi tháng mà một doanh nghiệp vẫn chưa đăng ký với văn phòng của thư ký.

Tất cả các doanh nghiệp tại thành phố Boston, hoạt động theo một “kinh doanh là” tên gọi (DBA) được yêu cầu hợp pháp để nộp bản đăng ký kinh doanh với văn phòng của thư ký mỗi năm bốn (4). Lệ phí nộp đơn đăng ký này là $65,00.

Khi các nhân viên văn phòng đã xác định một doanh nghiệp là chưa đăng ký, thông báo ban đầu, cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn về làm thế nào để đăng ký với văn phòng của thư ký sẽ được gửi đến các chủ doanh nghiệp.

Nếu một doanh nghiệp vẫn chưa đăng ký sau khi thông báo ban đầu, văn phòng của thư ký sẽ gửi một thông báo”cuối cùng” cho các chủ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mà không đăng ký sau khi nhận được một thông báo”cuối cùng” từ văn phòng của thư ký sẽ đánh giá một phạt lên đến $300,00 mỗi tháng mà một doanh nghiệp chưa đăng ký với văn phòng của thư ký.

Xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với văn phòng của thư ký với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kinh doanh đăng ký tại 617-635-4601.


CITY CLERK REMINDS UNREGISTERED BUSINESSES IN BOSTON ABOUT FINES
Starting on July 1, 2018, all businesses in the City not registered with the City Clerk will be fined $300 per month.

Effective July 1, 2018, all businesses in the City of Boston that are not registered with the Office of the City Clerk (“Clerk’s Office”) as required by Massachusetts General Laws, Chapter 110, Section 5 will be assessed a fine of up to $300.00 per month that a business remains unregistered with the Clerk’s Office.

All businesses in the City of Boston operating under a “doing business as” designation (DBA) are legally required to file a Business Registration with the Clerk’s Office every four (4) years. The filing fee for this registration is $65.00.

Once the Clerk’s office has determined a business is unregistered, an initial notification providing detailed information and instructions on how to register with the Clerk’s Office will be sent to the business owner.

If a business remains unregistered after initial notification, the Clerk’s Office will send a “final notice” to the business owner. Businesses that fail to register after receiving a “final notice” from the Clerk’s Office will be assessed a fine of up to $300.00 per month that a business unregistered with the Clerk’s Office.

Please do not hesitate to contact the Clerk’s Office with any questions concerning business registration at 617-635-4601.
https://www.boston.gov/news/city-clerk-reminds-unregistered-businesses-boston-about-fines

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes