Thị Trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Trợ Cấp từ Tiểu Bang Massachusetts cho Chương Trình Phòng Chống Tịch Thu nhà trongThành phố Boston

Thị Trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Trợ Cấp từ Tiểu Bang Massachusetts cho Chương Trình Phòng Chống Tịch Thu nhà trongThành phố Boston


Theo tin Thành phố Boston

MAYOR WALSH ANNOUNCES NEW STATE GRANT TO BOOST FORECLOSURE PREVENTION PROGRAMS
Thị Trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Trợ Cấp từ Tiểu Bang Massachusetts cho Chương Trình Phòng Chống Tịch Thu nhà trongThành phố Boston


April 17, 2018

Mayor’s Office
PUBLISHED BY:
MAYOR’S OFFICE
Funding will expand programs; cites drop in foreclosure petitions in Boston

Mayor Martin J. Walsh today announced the Boston Home Center (BHC) has been awarded a $190,000 grant for its work on foreclosure prevention. The grant, from the Commonwealth of Massachusetts’ Division of Banks, is part of $1.5 million in statewide grants from the Division of Banks that will fund first-time homeownership counseling programs and foreclosure prevention education centers throughout the Commonwealth. The City’s grant funding will be applied to its foreclosure prevention and home preservation counseling programs.

“I am proud of the progress we’ve made on preventing foreclosures, and this grant will help the Boston Home Center continue its important work, making sure homeowners are able to stay in their homes,” said Mayor Walsh. “I want to thank the Commonwealth for their partnership and the important progress we have made creating stable housing for families in Boston. Boston will continue to be a city that works to strengthen and support its middle class.”

The announcement of the new funding award comes as the City’s Department of Neighborhood Development (DND), which tracks foreclosure data, released its latest Foreclosure Trends Report. The released report notes that from 2016 to 2017, foreclosure petitions — the first step in the foreclosure process — decreased by 22 percent, while completed foreclosures decreased by 15 percent.

The Boston Home Center’s foreclosure prevention and intervention services have been extremely effective. Among the top ten most populous Massachusetts cities, Boston ranks ninth in the rate of foreclosure petitions and foreclosure deeds per 1,000 residential parcels, while Boston’s foreclosure petition rate and foreclosure deed rates are 30 percent lower than the statewide rate for petitions and less than half the statewide rate of foreclosures, respectively.

Working with community partners, the Boston Home Center identifies and proactively reaches out to homeowners early in the foreclosure process, before homeowners are either petitioned or foreclosed upon. As a result, the Boston Home Center and its partners in the non-profit community were able to successfully prevent 262 homeowners from being foreclosed upon in 2017.

The BHC will use these new funds to:

Maintain and expand the foreclosure prevention and intervention work of the Boston Home Center and its nonprofit counseling partners;

Expand marketing and outreach for the Boston Home Center’s foreclosure program;

Establish new partnerships with key organizations assisting homeowners; and

Create programs serving linguistic minority groups in all Boston neighborhoods.

The new grant will also help fund partner non-profit agencies who provide regional foreclosure prevention counseling services, and help those agencies better market their prevention programs. Non-profit partners provide free confidential foreclosure counseling to Boston homeowners.

Helping homeowners make sound financial decisions has proven to be the most effective way of keeping foreclosures in check and stabilizing Boston’s housing market. To that end, Boston Home Center serves as a one-stop resource for Boston residents, providing them with the tools they need to purchase a new home, helping homeowners with needed repairs, and counseling homeowners who are facing credit or financial problems.

Building on his commitment to make housing more accessible to all, and to assist those experiencing housing crisis, last week Mayor Walsh proposed additional housing investments in the Fiscal Year 2019 budget proposal. Through the Office of Housing Stability, which aims to support renters in housing crisis, preserve tenancy and prevent displacement, Mayor Walsh is proposing investments to expand the capacity and effectiveness, including:

$150,000 for flexible financial assistance for low and moderate income households facing a housing crisis who are not eligible for existing programs;

$125,000 for expanded legal representation and stabilization services for renters facing eviction in Housing Court and District Court;

$35,000 increase for the Emergency Housing Assistance Program to assist residents displaced by fire, condemnation, natural disaster and other events;

Funding for an additional case manager to support renters facing housing crisis; and additional staff at the Elderly Commission to support tenant or home-owning seniors with their housing needs.

To date, the Walsh Administration has committed more than $100 million in funding to the creation and preservation of affordable housing. Today’s announcement builds on the City’s preservation and anti-displacement goals, outlined in Housing a Changing City: Boston 2030, Mayor Walsh’s housing plan, and the housing goals laid out in Imagine Boston 2030, Boston’s first citywide plan in 50 years. As part of both plans, Boston has prioritized increasing the overall housing supply, with a focus on creating and preserving affordable housing.
THỊ TRƯỞNG WALSH ANNOUNCES NEW NHÀ NƯỚC CẤP ĐỂ THÚC ĐẨY CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA FORECLOSURE

Tài trợ sẽ mở rộng chương trình; trích dẫn thả trong foreclosure kiến nghị tại Boston

Thị trưởng Martin J. Walsh đã công bố Boston Home Center (BHC) đã được trao một khoản trợ cấp $190,000 cho công việc của mình về công tác phòng chống foreclosure. Grant, từ khối thịnh vượng chung Massachusetts’ bộ phận ngân hàng, là một phần của 1,5 triệu đô la Mỹ trong toàn tiểu bang tài trợ từ bộ phận ngân hàng sẽ tài trợ lần đầu homeownership tư vấn chương trình và các trung tâm giáo dục phòng chống foreclosure khắp khối thịnh vượng chung. Thành phố cấp kinh phí sẽ được áp dụng cho foreclosure phòng ngừa và nhà bảo tồn tư vấn chương trình.

“Tôi tự hào về sự tiến bộ mà chúng tôi đã thực hiện về phòng ngừa foreclosures và cấp này sẽ giúp Trung tâm nhà Boston tiếp tục công việc quan trọng của mình, đảm bảo chủ nhà có thể ở lại trong nhà của họ,” ông thị trưởng Walsh. “Tôi muốn cảm ơn khối thịnh vượng chung cho quan hệ đối tác của họ và sự tiến bộ quan trọng mà chúng tôi đã tạo các nhà ở ổn định cho các gia đình ở Boston. Boston sẽ tiếp tục là một thành phố công trình để tăng cường và hỗ trợ của tầng lớp trung lưu.”

Thông báo về giải thưởng tài trợ mới đến như là thành phố Phát triển khu dân cư (DND), mà theo dõi dữ liệu foreclosure, phát hành mới nhất của nó Báo cáo xu hướng Foreclosure. Báo cáo phát hành ghi chú rằng từ năm 2016 đến 2017, foreclosure kiến nghị – bước đầu tiên trong quá trình foreclosure–giảm 22%, trong khi hoàn thành nhà bị tịch thu giảm 15 phần trăm.

Dịch vụ của Trung tâm nhà Boston foreclosure ngăn ngừa và can thiệp đã cực kỳ hiệu quả. Trong số các thành phố đông dân nhất tiểu bang Massachusetts của top 10 các, Boston đứng thứ chín trong tỷ lệ kiến nghị foreclosure, foreclosure hành động mỗi 1.000 bưu kiện khu dân cư, trong khi của Boston foreclosure đơn yêu cầu tỷ lệ và tỷ giá foreclosure hành động là 30 phần trăm thấp hơn các toàn tiểu bang giá cho các kiến nghị và ít hơn một nửa tỷ lệ trên toàn tiểu bang của nhà bị tịch thu, tương ứng.

Làm việc với đối tác cộng đồng, Trung tâm nhà Boston nhận dạng và chủ động đạt ra cho các chủ nhà sớm trong quá trình foreclosure, trước khi chủ nhà đang thỉnh cầu hoặc foreclosed khi. Kết quả là, Bốt-xtơn Trang chủ Trung tâm và các đối tác trong cộng đồng phi lợi nhuận đã thành công ngăn chặn 262 chủ nhà bị foreclosed khi trong năm 2017.

BHC sẽ sử dụng những khoản tiền mới để:

Duy trì và mở rộng các foreclosure ngăn ngừa và can thiệp công việc của Trung tâm nhà Boston và các đối tác tư vấn phi lợi nhuận;

Mở rộng tiếp thị và tiếp cận cộng đồng chương trình foreclosure Boston Trang chủ của Trung tâm;

Thiết lập quan hệ đối tác mới với các tổ chức chính trợ giúp chủ sở hữu nhà; và

Tạo chương trình phục vụ nhóm ngôn ngữ thiểu số khác ở Boston tất cả khu vực lân cận.

Cấp mới cũng sẽ giúp quỹ các cơ quan đối tác phi lợi nhuận cung cấp khu vực foreclosure phòng tư vấn dịch vụ, và giúp cơ quan thị trường tốt hơn các chương trình công tác phòng chống. Phi lợi nhuận đối tác cung cấp miễn phí foreclosure bí mật tư vấn cho các chủ nhà Boston.

Giúp chủ nhà làm cho âm thanh quyết định tài chính đã chứng minh là cách hiệu quả nhất của việc giữ nhà bị tịch thu trong kiểm tra và ổn định thị trường nhà ở Boston. Cuối cùng, Bốt-xtơn Trang chủ Trung tâm phục vụ như một nguồn tài nguyên một cửa cho các cư dân Boston, cung cấp chúng với công cụ họ cần phải mua một ngôi nhà mới, giúp chủ nhà cần sửa chữavà cố vấn chủ nhà người đang đối mặt với tín dụng hoặc vấn đề tài chính.

Xây dựng trên cam kết của mình để làm cho nhà ở dễ tiếp cận hơn cho tất cả, và để giúp đỡ những người gặp khủng hoảng nhà ở, cuối tuần thị trưởng Walsh đã đề xuất thêm nhà đầu tư đề xuất ngân sách năm 2019. Thông qua các văn phòng của nhà ổn định, nhằm hỗ trợ người thuê nhà trong khủng hoảng nhà ở, bảo tồn các hợp đồng thuê nhà và ngăn ngừa thuyên, thị trưởng Walsh đề xuất đầu tư mở rộng năng lực và hiệu quả, bao gồm:

$150,000 cho sự hỗ trợ tài chính linh hoạt cho thu nhập thấp và trung bình hộ gia đình phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhà ở những người không đủ điều kiện cho chương trình hiện có;

$125,000 cho đại diện pháp lý mở rộng và ổn định các dịch vụ cho người thuê nhà phải đối mặt với việc bị đuổi nhà và trong nhà ở tòa án, tòa án cấp huyện;

tăng $35,000 cho chương trình hỗ trợ nhà ở khẩn cấp để hỗ trợ cư dân di dời bởi lửa, lên án, thảm họa thiên nhiên và các sự kiện khác;

Tài trợ cho một người quản lý trường hợp bổ sung để hỗ trợ cho người thuê nhà phải đối mặt với khủng hoảng nhà ở; và bổ sung nhân viên tại Ủy ban già để hỗ trợ cho người thuê nhà hoặc chủ sở hữu người cao niên với nhu cầu nhà ở của họ.

Đến nay, chính quyền Walsh đã cam kết hơn 100 triệu trong tài trợ cho việc tạo ra và bảo quản nhà ở giá cả phải chăng. Thông báo ngày hôm nay của xây dựng dựa trên mục tiêu bảo tồn và chống thuyên của thành phố, được nêu trong nhà ở một thành phố đang thay đổi: Boston năm 2030, thị trưởng Walsh nhà kế hoạch, và nhà ở các mục tiêu đặt ra trong tưởng tượng Boston năm 2030, đầu tiên của Boston kế hoạch toàn thành phố trong 50 năm qua. Như một phần của kế hoạch cả hai, Boston có ưu tiên tăng tổng thể nhà cung cấp, với một tập trung vào việc tạo ra và giữ gìn nhà ở giá cả phải chăng.
https://www.boston.gov/news/mayor-walsh-announces-new-state-grant-boost-foreclosure-prevention-programs

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes