Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo đệ trình một pháp lệnh sửa đổi toàn thành phố thiết lập các nguyên tắc và quy định cho thuê ngắn hạn tại thành phố Boston

Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo đệ trình một pháp lệnh sửa đổi toàn thành phố thiết lập các nguyên tắc và quy định cho thuê ngắn hạn tại thành phố Boston


Theo tin Thành phố Boston

AMENDED ORDINANCE CREATES GUIDELINES FOR SHORT-TERM RENTALS IN BOSTON

May 9, 2018

Neighborhood Development
PUBLISHED BY:
NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT
The updated ordinance reflects the shared goal of providing economic opportunities for residents and temporary accommodation for visitors, while preserving Boston’s housing stock.

Mayor Martin J. Walsh today announced that he has filed an amended citywide ordinance establishing guidelines and regulations to better track and regulate short-term rentals in the City of Boston. The updated ordinance is the result of collaboration with the Boston City Council and conversations among residents, advocates, and public and private stakeholders that reflect the shared goal of providing economic opportunities for residents and temporary accommodation for visitors, while preserving Boston’s housing stock.

The regulations put forth modify Mayor Walsh’s original ordinance filed in January, and further aim to capture the growth of Boston’s growing home-share industry, while including deterrents to prevent operators from monopolizing Boston’s housing market with short-term rentals. In addition, the regulations provide a standardized framework for regulating these units that both meet the needs of the evolving industry, provide protections for occupants and minimize the impact on surrounding neighbors of these units.

“Thoughtful regulation of short-term rentals that balance our efforts to preserve housing affordability with the growing demand for short-term rentals is key to keeping our communities stable,”said Mayor Walsh. “Boston is a great place to live and visit, and we look forward to responsibly incorporating the growth of the home-share industry into our work to create affordable housing options for all.”

The ordinance allows for greater flexibility for property owners looking to list their primary residence as a short-term rental, as well as for owners of multi-unit properties.

The ordinance takes a three-tiered approach to classifying short-term rental units:

Limited Share Unit: consists of a private bedroom or shared space in the owner-operator’s primary residence, in which the operator is present during the rental. The fee associated with this classification is $25 per year.
Home Share Unit: consists of a whole unit available for a short-term rental at the primary residence of the owner-operator (unit in which operator resides for at least nine months out of a 12 month period). The fee associated with this classification is $200 per year.
Owner-Adjacent Unit: consists of an owner-occupied two- or three-family building, in which the owner lists a secondary unit as a short-term rental for up to 120 nights per year. In addition, the owner is able to list their primary residence for an unlimited number of nights-per-year. The fee associated with this classification is $200 per year.
“This ordinance offers reasonable regulations of short-term rentals to close corporate loopholes, protect our housing stock, and stabilize neighborhoods,” said Boston City Councilor Michelle Wu. “I’m proud to support this legislation as the Mayor and City Council work together to stem Boston’s housing crisis.”

The regulations also provide protections for the occupants of the short-term rental unit by prohibiting any property with outstanding housing, sanitary, building, fire or zoning-code violations from being listed. In addition, the operator is required to provide notice to abutters of a short-term rental unit within 30 days of approved registration.

The regulations require the unit to register with the City of Boston each year to verify compliance with the provisions of the ordinance, and pay an annual license fee. Penalties will be incurred to any person who offers an ineligible unit as a short-term rental, fails to register, or fails to comply with a notice of violation.

To assist with the enforcement of regulations, booking platforms will be required to provide the City with monthly data and information relative to the short-term rental listings that detail the location and occupancy numbers.

In January, the City released a Request for Information (RFI) to identify software solutions that will enable operators to register and renew short-term rental units online, and facilitate the enforcement of the conditions of allowable short-term rental use. The City is currently reviewing responses to the RFI.

Today’s announcement builds on Mayor Walsh’s commitment to addressing the housing demands in Boston. To date, the Walsh Administration has committed more than $100 million in funding to the creation and preservation of affordable housing. Today’s announcement builds on the City’s preservation and anti-displacement goals, outlined in Housing a Changing City: Boston 2030, Mayor Walsh’s housing plan, and the housing goals laid out in Imagine Boston 2030, Boston’s first citywide plan in 50 years. As part of both plans, Boston has prioritized increasing the overall housing supply, with a focus on creating and preserving affordable housing.

Since the launch of the housing plan, 24,454 new units have been permitted. When complete, these developments will be enough to house 48,600 new residents, and begin to relieve pressure on rents in existing housing. Of these, 4,649 new income-restricted units have been permitted, of which 2,234 are targeted to low income households. There are an additional 4,240 deed-restricted units in the City’s development pipeline.

Data shows that the availability of short-term rental units has a direct correlation to housing costs. A 2016 study by UMass Boston found a 0.4% increase in rent prices due to increases in AirBNB listings, and a nationwide UCLA student also found a 0.42% increase.

In addition to rent increases, the commercialization of short-term rentals in residential dwellings and residential neighborhoods has the potential to reduce availability of long-term housing for owners and tenants alike, and is contrary to the Administration’s goal of adding 53,000 units of housing across a variety of income levels by 2030.

In addition to creating new housing, the Walsh Administration is focused on protecting the tenancies of Boston’s residents, launching the nation’s first Office of Housing Stability in 2016. In addition, Mayor Walsh has strengthened tenants’ access to information by creating the city’s first online guide to the eviction process.
SỬA ĐỔI PHÁP LỆNH TẠO RA CÁC NGUYÊN TẮC CHO THUÊ NGẮN HẠN Ở BOSTON

Pháp lệnh Cập Nhật phản ánh mục đích chia sẻ cung cấp các cơ hội kinh tế cho cư dân và các nơi ở tạm thời cho du khách, trong khi bảo quản của Boston nhà ở cổ.

Thị trưởng Martin J. Walsh hôm nay thông báo rằng ông đã đệ trình một pháp lệnh sửa đổi toàn thành phố thiết lập các nguyên tắc và quy định tốt hơn theo dõi và điều chỉnh cho thuê ngắn hạn tại thành phố Boston. Pháp lệnh Cập Nhật là kết quả của sự hợp tác với hội đồng thành phố Boston và cuộc hội thoại giữa các cư dân, những người ủng hộ và khu vực chung và riêng bên có liên quan phản ánh mục đích chung cung cấp cơ hội kinh tế cho cư dân và tạm thời nơi ở dành cho du khách, trong khi bảo quản Boston của nhà.

Quy định đưa ra sửa đổi các thị trưởng Walsh gốc Pháp lệnh nộp vào tháng Giêng, và hơn nữa nhằm mục đích để nắm bắt sự phát triển của Boston phát triển ngành công nghiệp nhà chia sẻ, trong khi bao gồm đất để ngăn chặn các nước sử dụng monopolizing của Boston housing thị trường với các dịch vụ cho thuê ngắn hạn. Ngoài ra, các quy định cung cấp một khuôn khổ tiêu chuẩn quy định các đơn vị này mà cả hai đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp phát triển, cung cấp bảo vệ cho người cư ngụ và giảm thiểu tác động đến xung quanh hàng xóm của các đơn vị này.

“Quy định chu đáo của các dịch vụ cho thuê ngắn hạn, cân bằng của chúng tôi nỗ lực để giữ gìn nhà ở vừa túi tiền với nhu cầu ngày càng tăng cho thuê ngắn hạn là chìa khóa để giữ ổn định, cộng đồng của chúng tôi”, ông thị trưởng Walsh. “Boston là một nơi tuyệt vời để sinh sống và truy cập vào, và chúng tôi mong có trách nhiệm kết hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp nhà chia sẻ vào công việc của chúng tôi để tạo ra các lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng cho tất cả.”

Pháp lệnh cho phép sự linh hoạt hơn cho chủ sở hữu bất động sản Tìm kiếm danh sách nơi ở chính của họ như là một thuê ngắn hạn, cũng như cho các chủ sở hữu của nhiều đơn vị tài sản.

Pháp lệnh cần một cách tiếp cận ba tầng để phân loại đơn vị cho thuê ngắn hạn:

Giới hạn chia sẻ đơn vị: bao gồm một phòng ngủ riêng hoặc các không gian chung trong các chủ sở hữu-nhà điều hành của chính cư trú, trong đó các nhà điều hành được trình bày trong thời gian thuê. Các chi phí liên quan đến phân loại này là $25 cho mỗi năm.
Trang chủ chia sẻ đơn vị: bao gồm một đơn vị toàn bộ có sẵn cho một thuê ngắn hạn tại nơi ở chính của các chủ sở hữu, nhà điều hành (các đơn vị trong nhà điều hành cư trú ít nhất chín tháng trong một khoảng thời gian 12 tháng). Các chi phí liên quan đến phân loại này là $200 mỗi năm.
Đơn vị chủ sở hữu liền kề: bao gồm của một owner-occupied hai hoặc ba-gia đình xây dựng, trong đó chủ sở hữu danh sách một đơn vị thứ cấp như là một thuê ngắn hạn cho lên đến 120 đêm mỗi năm. Ngoài ra, chủ sở hữu có danh sách nơi ở chính của họ cho một số lượng không giới hạn của đêm mỗi năm. Các chi phí liên quan đến phân loại này là $200 mỗi năm.
“Pháp lệnh này cung cấp các quy định hợp lý của dịch vụ cho thuê ngắn hạn để đóng lỗ hổng công ty, bảo vệ cổ phần nhà ở của chúng tôi và ổn định khu vực lân cận,” ông Boston City Councilor Michelle Wu. “Tôi tự hào để hỗ trợ này pháp luật như thị trưởng và hội đồng thành phố làm việc cùng nhau để ngăn chặn khủng hoảng nhà ở Boston.”

Các quy định cũng cung cấp bảo vệ cho những người cư ngụ của các đơn vị thuê ngắn hạn bằng cách cấm bất kỳ bất động sản nhà ở nổi bật, thiết bị vệ sinh, xây dựng, hỏa hoạn hoặc hành vi vi phạm quy hoạch-mã từ được liệt kê. Ngoài ra, các nhà điều hành là yêu cầu cung cấp thông báo để abutters của một đơn vị cho thuê ngắn hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận đăng ký.

Các quy định yêu cầu các đơn vị phải đăng ký với thành phố Boston mỗi năm để kiểm tra việc tuân thủ với các quy định của Pháp lệnh, và phải trả một khoản phí giấy phép hàng năm. Hình phạt sẽ được phát sinh để bất kỳ người nào cung cấp các đơn vị không đủ điều kiện như là một thuê ngắn hạn, không để đăng ký hoặc không tuân theo một thông báo về hành vi vi phạm.

Để hỗ trợ việc thực thi các quy định, đây nền tảng sẽ được yêu cầu cung cấp thành phố với dữ liệu hàng tháng và các thông tin liên quan đến danh sách cho thuê ngắn hạn đó chi tiết các vị trí, số cư.

Vào tháng Giêng, thành phố đã phát hành một yêu cầu cho thông tin (RFI) để xác định các giải pháp phần mềm mà sẽ cho phép nhà khai thác để đăng ký gia hạn đơn vị cho thuê ngắn hạn trực tuyến và tạo thuận lợi cho việc thi hành các điều kiện của việc sử dụng cho thuê ngắn hạn cho phép. Thành phố hiện đang xem xét hồi đáp tới RFI.

Thông báo ngày hôm nay của xây dựng trên thị trưởng Walsh cam kết để giải quyết nhu cầu nhà ở tại Boston. Đến nay, chính quyền Walsh đã cam kết hơn 100 triệu trong tài trợ cho việc tạo ra và bảo quản nhà ở giá cả phải chăng. Thông báo ngày hôm nay của xây dựng dựa trên mục tiêu bảo tồn và chống thuyên của thành phố, được nêu trong nhà ở một thành phố đang thay đổi: Boston năm 2030, thị trưởng Walsh nhà kế hoạch, và nhà ở các mục tiêu đặt ra trong tưởng tượng Boston năm 2030, đầu tiên của Boston kế hoạch toàn thành phố trong 50 năm qua. Như một phần của kế hoạch cả hai, Boston có ưu tiên tăng tổng thể nhà cung cấp, với một tập trung vào việc tạo ra và giữ gìn nhà ở giá cả phải chăng.

Kể từ khi khởi động của kế hoạch nhà ở, 24,454 đơn vị mới có được cho phép. Khi hoàn tất, những phát triển này sẽ là đủ để nhà 48,600 cư dân mới, và bắt đầu để làm giảm áp lực về giá thuê trong nhà ở hiện có. Trong số này, 4.649 đơn vị thu nhập hạn chế mới đã được cho phép, trong đó 2,234 được nhắm mục tiêu đến các hộ gia đình thu nhập thấp. Không có một 4,240 giới hạn hành động đơn vị bổ sung trong đường ống dẫn sự phát triển của thành phố.

Dữ liệu cho thấy sự sẵn có của đơn vị cho thuê ngắn hạn có một sự tương quan trực tiếp đến chi phí nhà ở. Một nghiên cứu năm 2016 của UMass Boston tìm thấy một sự gia tăng 0,4% giá thuê do tăng trong danh sách AirBNB, và một sinh viên UCLA trên toàn quốc cũng tìm thấy một sự gia tăng 0,42%.

Ngoài việc tăng tiền thuê nhà, thương mại hóa cho thuê ngắn hạn tại nhà ở khu dân cư và khu dân cư có khả năng làm giảm tính khả dụng của các nhà ở lâu dài cho các chủ sở hữu và người thuê nhà như nhau, và là trái với các Hành chính của các mục tiêu của cách thêm 53.000 đơn vị nhà ở trên một loạt các mức thu nhập 2030.

Ngoài việc tạo ra nhà ở mới, chính quyền Walsh là tập trung vào bảo vệ tenancies cư dân Boston, tung ra các quốc gia đầu tiên Văn phòng nhà ở ổn định trong năm 2016. Ngoài ra, thị trưởng Walsh đã tăng cường tiếp cận thông tin của người thuê nhà bằng cách tạo ra các của thành phố đầu tiên trực tuyến hướng dẫn đến quá trình đuổi.
https://www.boston.gov/news/amended-ordinance-creates-guidelines-short-term-rentals-boston

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes