Thiết Kế logo Boston “B” của Thi Le trong trường trung học Boston International ở Dorchester: “Tết trong mùa đông,”

Thiết Kế logo Boston “B” của Thi Le trong trường trung học Boston International ở Dorchester: “Tết trong mùa đông,”


Theo tin google translation Thành phố Boston
TẾT VIỆT NAM (THÁNG 5, 2019)

ABOUT THE ARTIST:
Thị lê là một học sinh các trường công lập Boston gửi thiết kế thông qua cô giáo viên nghệ thuật ở Boston International High School ở Dorchester. Thiết kế thi Le, có tiêu đề “Tết trong mùa đông,” đã được lấy cảm hứng từ làm thế nào đẹp Boston là trong wintertime. Cô nói rằng thành phố sẽ đem lại một cảm giác ấm áp, giống như quê hương của mình tại Việt Nam. “Hoa không nở vào mùa đông, nhưng ở Boston mà không có vấn đề-Hoa vẫn nở tuyệt vời nhất và mạnh mẽ,” Le nói.


SOURCE: Excerpt from boston.gov

CELEBRATING OUR COMMUNITY WITH BOSTON ‘B’ LOGOS

October 2, 2018

PUBLISHED BY:DIGITAL TEAM

We reached out to you for help with our Boston “B” logos, and the results were amazing.

VIETNAMESE NEW YEAR (FEBRUARY 5, 2019)

ABOUT THE ARTIST:
Thi Le is a Boston Public Schools student who submitted the design through her art teacher at Boston International High School in Dorchester. Thi Le’s design, titled “Tet in Winter,” was inspired by how beautiful Boston is in the wintertime. She says the City brings a sensation of warmth, like her hometown in Vietnam. “A flower cannot bloom in winter, but in Boston that does not matter – flowers still bloom most magnificent and strong,” Le says.https://www.boston.gov/news/celebrating-our-community-boston-b-logos

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes