Cần Tình Nguyện Viên tại Hội Chợ Việc Làm 2019 cho Thanh Niên của Thành phố Boston

Cần Tình Nguyện Viên tại Hội Chợ Việc Làm 2019 cho Thanh Niên của Thành phố Boston


Theo tin google translation Thành phố Boston

Cần Tình Nguyện Viên tại Hội Chợ Việc Làm 2019 cho Thanh Niên của Thành phố Boston

CHÚNG TÔI CẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN CHO 2019 THANH NIÊN CÔNG VIỆC VÀ NGUỒN LỰC CÔNG BẰNG

Tháng hai 27, 2019

Youth Engagement and Employment
ĐƯỢC ĐĂNG BỞI:
THANH NIÊN THAM GIA VÀ VIỆC LÀM
Việc làm thanh niên và tài nguyên Hội chợ diễn ra vào thứ bảy 30 Tháng ba, 2019, từ 10: 00 – 02: 00

Kêu gọi tất cả các công chức, cha mẹ, chủ trương, giáo viên và tổ chức cộng đồng!

Xin vui lòng tham gia với chúng tôi như là một tình nguyện viên các 2019 thành phố Boston của thanh niên công việc và nguồn lực công bằng ngày thứ bảy 30 Tháng ba, 2019, từ 10: 00 – 02: 00 tại Reggie Lewis Track and Athletic Center 1350 Tremont Street, Roxbury Crossing, MA 02120.

Chủ đề của năm nay, “Awaits thành công, đến tìm nó,” mong muốn kết nối thanh niên của Boston với cơ hội phát triển lực lượng lao động mùa hè tại chỗ thông qua việc tham gia với các nhà tuyển dụng, vị trí công việc, sự nghiệp phát triển hội thảo, truy cập vào tổ chức thanh niên phục vụ và nhiều hơn nữa!

Thành phố Boston hiểu được tầm quan trọng thanh niên để kết nối với dịch vụ và các nguồn lực mà sẽ cải thiện thành công cá nhân, tình cảm, học thuật và kinh tế xã hội của họ. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi và tình nguyện viên. Những thay đổi tình nguyện là chỉ ba giờ và chúng tôi sẽ cung cấp cho các tình nguyện viên như sau:

Bữa ăn sáng hoặc ăn trưa trong không gian định tại địa điểm sự kiện dựa trên sự thay đổi lựa chọn của bạn.
T-shirt miễn phí
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ xem xét yêu cầu chúng tôi để tình nguyện.

TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI HỘI CHỢ VIỆC LÀM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn5S_9WxP-LR2dDQM44VAfrxKG_FOTgTKZbqeUSFxfm4NEsw/viewform?usp=send_form
WE NEED VOLUNTEERS FOR THE 2019 YOUTH JOB AND RESOURCE FAIR

February 27, 2019

Youth Engagement and Employment
PUBLISHED BY:
YOUTH ENGAGEMENT AND EMPLOYMENT

The Youth Job and Resource Fair takes place on Saturday, March 30, 2019, from 10 a.m. – 2 p.m.

Calling all public servants, parents, advocates, teachers, and community organizers!

Please join us as a volunteer for the 2019 City of Boston’s Youth Job and Resource Fair on Saturday, March 30, 2019, from 10 a.m. – 2 p.m. at the Reggie Lewis Track and Athletic Center 1350 Tremont Street, Roxbury Crossing, MA 02120.

This year’s theme, “Success Awaits, Come Find It,” aspires to connect Boston’s youth with onsite summer workforce development opportunities through engaging with employers, job placement, career development workshops, access to youth-serving organizations and more!

The City of Boston understands the importance of connecting youth to services and resources that will improve their personal, emotional, academic and social-economical success. We’re hoping you’ll join us and volunteer. The volunteer shifts are only three hours and we’ll provide volunteers with the following:

Breakfast or lunch in designated spaces at the event location based on your selected shift.
Free t-shirt
We hope you’ll consider our request to volunteer.
https://www.boston.gov/news/we-need-volunteers-2019-youth-job-and-resource-fair

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes