Lễ hội Boston Harborfest năm thứ 38 tại Faneuil Hall Marketplace

Lễ hội Boston Harborfest năm thứ 38 tại Faneuil Hall Marketplace


Theo tin google translation Thành phố BostonCITY OF BOSTON KICKS-OFF 38TH ANNUAL HARBORFEST

July 1, 2019

PUBLISHED BY: MAYOR’S OFFICE
Mayor Martin J. Walsh today announced the City of Boston will kick-off the 38th annual Boston Harborfest at Faneuil Hall Marketplace on Tuesday, July 2 at 11:00 a.m.

BOSTON – Friday, June 28, 2019 – Mayor Martin J. Walsh today announced the City of Boston will kick-off the 38th annual Boston Harborfest at Faneuil Hall Marketplace on Tuesday, July 2 at 11:00 a.m.

“Boston’s pivotal role in our nation’s independence, along with our rich maritime history, are major cornerstones of our city’s identity,” said Mayor Walsh. “Harborfest invites residents and visitors to come together to celebrate our city’s history during this multi-day July 4th celebration.”

The kick-off event will be attended by Rear Admiral Andrew J. Tiongson, Commander, First Coast Guard District United States Coast Guard; Commander Nathaniel Shick, 75th Commanding Officer, USS Constitution; Captain Eric Doucette, Captain of the Port of Boston, United States Coast Guard; Martha Sheridan, President and Chief Executive Officer, Greater Boston Convention & Visitors Bureau; Joe O’Malley, General Manager of Faneuil Hall Marketplace; and Pam Messenger, Vice Chair, Downtown Boston Business Improvement District; and Harborfest partners.

Residents, visitors and businesses are invited to participate in the patriotic opening ceremony, which will feature the Middlesex County Volunteers Fife & Drum Corps who will create excitement with patriotic music, and the ceremonial cutting of the Harborfest cake. Rear Admiral Tiongson, and Commander Shick and special guests will use a cutlass (sword) to cut the cake, provided by Faneuil Hall Marketplace and created by Montilio’s Baking Company. National Park Service Park Rangers and Freedom Trail® Players, dressed in 18th-century costume, will be on hand to offer historical information about Faneuil Hall and other official historic sites along the Freedom Trail.

Held from July 1 through July 7, Boston Harborfest is a multi-day festival with activities celebrating American Independence, honoring the city’s colonial roots, and showcasing Boston’s vibrant harbor. Over the years, Harborfest has grown from a local event to a national celebration. In 1982 there were 35 activities over the course of three days. Now in its 38th year, Harborfest is considered to be the country’s largest Fourth of July festival with hundreds of activities over a week-long period at Boston’s best landmarks.

The family-friendly festival includes the annual opening ceremony at Faneuil Hall Marketplace, historical reenactments, Freedom Trail® tours and historic sites’ programs and events, activities along Boston Harbor, live entertainment, and much more.

Harborfest special festivities include Arts at Harborfest, which brings local artists and their works to Downtown Crossing on Monday, July 1 from 10:00 a.m. – 6:00 p.m.; Chowderfest, pitting several city restaurants against each other to see who’s best, on Tuesday, July 2 from 12:00 noon – 2:00 p.m. in Downtown Crossing; and the highly-anticipated Parade of Lights, an elegant promenade of festively-lit boats of all shapes and sizes on Boston Harbor, on Tuesday, July 2 at 8:45 p.m. followed by Harborfest fireworks launching at approximately 9:30 p.m. On July 4, the annual City of Boston’s Official Independence Day Commemoration, including a flag raising ceremony and parade will begin at 9:00 a.m. on City Hall Plaza. The parade will travel from Boston City Hall to the Granary Burying Ground for a wreath laying honoring America’s patriots, and to the Old State House for the official July 4th reading of the Declaration of Independence.

For more Harborfest information and a list of activities, please call 617-439-7700 or visit www.bostonharborfest.com.


THÀNH PHỐ BOSTƠN KICKS-OFF 38 HÀNG NĂM HARBORFEST

Tháng bảy 1, 2019

ĐƯỢC ĐĂNG BỞI: VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG

Thị trưởng Martin J. Walsh đã công bố thành phố Boston sẽ kick-off hàng năm thứ 38 Boston Harborfest tại Faneuil Hall Marketplace ngày thứ ba, ngày 02 tháng 7 lúc 11:00:00

BOSTON – thứ sáu, tháng sáu 28, 2019 – thị trưởng Martin J. Walsh đã công bố thành phố Boston sẽ kick-off hàng năm thứ 38 Boston Harborfest tại Faneuil Hall Marketplace ngày thứ ba, ngày 02 tháng 7 lúc 11:00:00

“Boston vai trò then chốt trong nền độc lập của đất nước chúng ta, cùng với lịch sử hàng hải giàu của chúng tôi, chính nền tảng của bản sắc của thành phố của chúng tôi,” ông thị trưởng Walsh. “Harborfest mời cư dân và du khách đến với nhau để kỷ niệm lịch sử của thành phố của chúng tôi trong thời gian này nhiều ngày 04 tháng bảy kỷ niệm.”

Sự kiện kick-off sẽ được tham dự bởi chuẩn đô đốc Andrew J. Tiongson, chỉ huy, tiên duyên huyện tuần duyên Hoa Kỳ; Chỉ huy Nathaniel Shick, sĩ quan chỉ huy 75, USS Constitution; Thuyền trưởng Eric Doucette, thuyền trưởng của cảng Boston, Hoa Kỳ Coast Guard; Martha Sheridan, chủ tịch và giám đốc điều hành, Greater Boston công ước và truy cập Cục; Joe O’Malley, tổng giám đốc Faneuil Hall trên thị trường; và Pam Messenger, phó chủ tịch, Trung tâm thành phố Boston cải tiến khu thương mại; và các đối tác Harborfest.

Cư dân, du khách và doanh nghiệp được mời tham dự lễ khai mạc yêu nước, mà sẽ tính năng Middlesex County tình nguyện viên Fife & Drum Corps người sẽ tạo hứng thú với âm nhạc yêu nước và cắt nghi lễ của các Harborfest cake. Chuẩn đô đốc Tiongson, và Shick chỉ huy và khách mời đặc biệt sẽ sử dụng một cutlass (thanh kiếm) để cắt bánh, được cung cấp bởi Faneuil Hall thị trường và tạo ra bởi Montilio của Baking Company. Dịch vụ công viên quốc gia công viên kiểm lâm và các cầu thủ® Freedom Trail, mặc trang phục thế kỷ 18, sẽ có trong tay để cung cấp các thông tin lịch sử về Faneuil Hall và các trang web chính thức của lịch sử dọc theo đường mòn tự do.

Tổ chức từ ngày 1 tháng 7 đến tháng bảy 7, Bốt-xtơn Harborfest là một lễ hội dài ngày với các hoạt động kỷ niệm độc lập Hoa Kỳ, tôn vinh các thành phố thuộc địa rễ và trưng bày các cảng sôi động của Boston. Trong những năm qua, Harborfest đã phát triển từ một sự kiện địa phương nhân dịp kỷ niệm quốc gia. Năm 1982 đã có 35 hoạt động trong suốt ba ngày. Bây giờ trong năm thứ 38, Harborfest được coi là thứ tư của tháng bảy Lễ hội lớn nhất của quốc gia với hàng trăm hoạt động trong một giai đoạn kéo dài một tuần tại địa điểm tốt nhất của Boston.

Lễ hội gia đình bao gồm các buổi lễ hàng năm tại Faneuil Hall Marketplace, reenactments lịch sử, tour du lịch Freedom Trail® và lịch sử các trang web chương trình và sự kiện, các hoạt động dọc theo bến cảng Boston, sống vui chơi giải trí, và nhiều hơn nữa.

Harborfest Lễ hội đặc biệt bao gồm nghệ thuật tại Harborfest, mang đến cho các nghệ sĩ địa phương và các tác phẩm của họ phải băng qua Downtown ngày thứ hai, tháng bảy 1 từ 10:00:00 – 18:00:00; Chowderfest, rỗ nhiều nhà hàng thành phố với nhau để xem ai là tốt nhất, ngày thứ ba, ngày 02 tháng 7 từ 12:00 trưa – 2:00 giờ chiều tại Downtown qua; và cuộc diễu hành dự đoán cao của đèn, một đi dạo thanh lịch festively thắp sáng các tàu thuyền của tất cả các hình dạng và kích cỡ trên cảng Boston, ngày thứ ba tháng 2 lúc 08:45:00 theo sau bởi pháo hoa Harborfest tung ra lúc khoảng 9:30 chiều. Ngày 4 tháng 7, các hàng năm thành phố Boston của chính thức kỷ niệm ngày độc lập, trong đó có một lá cờ nâng cao buổi lễ và cuộc diễu hành sẽ bắt đầu lúc 9:00 giờ sáng trên City Hall Plaza. Các cuộc diễu hành sẽ đi du lịch từ Boston City Hall Granary Burying Ground cho một vòng hoa đẻ của vinh Mỹ yêu nước và để Old State House cho chính thức ngày 4 đọc tuyên ngôn độc lập.

Thông tin Harborfest và một danh sách các hoạt động, xin vui lòng gọi 617-439-7700 hoặc truy cập www.bostonharborfest.com.https://www.boston.gov/news/city-boston-kicks-38th-annual-harborfest

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes