Các buổi hòa nhạc dự kiến tại Fenway Park vào thứ Sáu ngày 5 và thứ Bảy ngày 6 năm 2019

Các buổi hòa nhạc dự kiến tại Fenway Park vào thứ Sáu ngày 5 và thứ Bảy ngày 6 năm 2019


Theo tin google translation Thành phố BostonTRAFFIC ADVISORY FOR CHINATOWN MAIN STREET FESTIVAL, CONCERTS AT FENWAY

July 2, 2019

PUBLISHED BY: MAYOR’S OFFICE
Special events taking place on Friday, and Saturday, July 5 and 6, will require street closings and parking restrictions in Boston.

People coming into Boston to attend are encouraged not to drive their personal vehicles. Information on Bluebikes, the regional bike share service, may be found on then Bluebikes website and information on the MBTA may be found on the MBTA’s website. For a faster return trip, the MBTA advises riders to purchase a round-trip rather than a one-way ticket. Walking is also a great way to move around Boston.

FRIDAY AND SATURDAY, JULY 5 AND 6
Concerts scheduled at Fenway Park will require the following street closures.

Lansdowne Street, from the conclusion of the Saturday night concert to 4 AM on Sunday, July 7.
Van Ness Street, from Ipswich Street to Jersey Street, 24 hours, Friday and Saturday
Jersey Street, from Van Ness Street to Brookline Avenue, 24 hours, Friday and Saturday.
Drivers are reminded that the fine for parking illegally in on-street Fenway/Kenmore Resident Parking Only spaces on event days at Fenway carries an increased fee of $100.

In addition, parking restrictions will be in effect as follows.

“Tow Zone No Stopping Boston Police Special Event Friday & Saturday 2:00 PM to 11:59 PM”

Brookline Avenue, both sides, Overland Street to Lansdowne Street
Overland Street, South side, Brookline Avenue to David Ortiz Drive
Boylston Street, South side, opposite Ipswich Street to Brookline Avenue
Lansdowne Street, Both sides, Brookline Avenue to Ipswich Street
Ipswich Street, Fenway Park side, Lansdowne Street to Boylston Street
Van Ness Street, Both sides, Ipswich Street to Kilmarnock Street
Jersey Street, Both sides, Van Ness Street to Brookline Avenue
Richard B. Ross Way, Both sides, Van Ness Street to Boylston Street
“Tow Zone No Parking Reserved for HP-DV Parking ONLY Friday & Saturday” Boylston Street, North side, Ipswich Street to Kilmarnock Street
Jersey Street, Both sides, Boylston Street to Van Ness Street
Overland Street, North side Brookline Avenue to David Ortiz Drive
SATURDAY, JULY 6
The Chinatown Main Street Festival will require the closing of the following streets from 7 AM to 6 PM.

Beach Street, J.F. Fitzgerald Expressway Surface Road to Tyler Street
Hudson Street, Kneeland Street to Beach Street
Oxford Street, Beach Street to Essex Street
In addition, parking restrictions will be in effect as follows.

“Tow Zone No Stopping Boston Police Special Event Saturday”

Beach Street, Both sides, J. F. Fitzgerald Expressway Surface Road to Harrison Avenue
Hudson Street, Both sides, Kneeland Street to Beach Street
Tyler Street, Both sides, Kneeland Street to Beach Street
Oxford Street, Both sides, Beach Street to Essex Street
SATURDAY AND SUNDAY, JULY 6 AND 7
Work taking place in the Financial District will require street closures and parking restrictions.

On Saturday, July 6, from 7 AM to 7 PM, the following streets will be closed to traffic and “Tow Zone No Stopping” parking restrictions will be in effect.

Congress Street, Milk Street to High Street
Franklin Street, Pearl Street to Federal Street
On Sunday, July 7, from 6 AM to 7 PM, the following streets will be closed to traffic and “Tow Zone No Stopping” parking restrictions will be in effect.

Water Street, Congress Street to Broad Street
Kilby Street, Milk Street to State Street


LƯU LƯỢNG TRUY CẬP CỐ VẤN CHO CHINATOWN MAIN STREET HOAN, BUỔI HÒA NHẠC TẠI FENWAY

Tháng Bảy 2, 2019

ĐƯỢC ĐĂNG BỞI:GIAO THÔNG VẬN TẢITHÀNH PHỐ BOSTON

Sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày thứ sáu và thứ bảy, ngày 5 và 6, sẽ đòi hỏi đường closings và chỗ đỗ xe hạn chế ở Boston.

Người dân đến Boston để tham dự được khuyến khích không lái xe cá nhân của họ. Thông tin về Bluebikes, Dịch vụ chia sẻ xe đạp khu vực, có thể được tìm thấy trên sau đó trang web Bluebikes và thông tin về MBTA có thể được tìm thấy trên trang web của MBTA. Cho một chuyến đi trở về nhanh hơn, MBTA khuyên người đi mua một khứ chứ không phải là một vé một chiều. Đi bộ cũng là một cách tuyệt vời để di chuyển xung quanh thành phố Boston.

FRIDAY AND SATURDAY, JULY 5 AND 6
Các buổi hòa nhạc dự kiến tại Fenway Park ở đây sẽ yêu cầu đóng cửa đường sau đây.

Lansdowne Street, từ kết luận của các buổi hòa nhạc đêm thứ bảy đến 4 sáng ngày Chủ Nhật, tháng bảy 7.
Van Ness Street, từ Ipswich Street Jersey Street, 24 giờ, thứ sáu và thứ bảy
Jersey Street, từ Van Ness Street Brookline Avenue, 24 giờ, thứ sáu và thứ bảy.
Trình điều khiển được nhắc nhở rằng tiền phạt cho bãi đậu xe bất hợp pháp trong ngày street Fenway/Kenmore Resident bãi đậu xe chỉ không gian sự kiện ngày tại Fenway mang chi phí tăng lên $ 100.

Ngoài ra, Bãi đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực như sau.

“Kéo vùng không có dừng lại Boston cảnh sát sự kiện đặc biệt thứ sáu & thứ Bảy 2:00 00 đến 11:59:00”

Brookline Avenue, cả hai phía, Street Overland Lansdowne Street
Overland Street, South side, Brookline Avenue David Ortiz ổ đĩa
Boylston Street, South side, đối diện với Ipswich Street Brookline Avenue
Lansdowne Street, cả hai bên, Brookline Avenue Ipswich Street
Ipswich Street, Fenway Park side, Lansdowne Street Boylston Street
Van Ness Street, cả hai bên, Ipswich Street Kilmarnock Street
Jersey Street, cả hai phía, Street Van Ness Avenue Brookline
Richard B. Ross Way, cả hai phía, Street Van Ness Boylston Street
“Kéo vùng không có bãi đậu xe dành riêng cho HP-DV đậu xe duy nhất thứ sáu & thứ bảy” Boylston Street, North side, Ipswich Street Kilmarnock Street
Jersey Street, cả hai bên, Boylston Street để Van Ness Street
Overland Street, North side Brookline Avenue David Ortiz ổ đĩa
SATURDAY, JULY 6
Lễ hội Street chính của Chinatown sẽ yêu cầu đóng cửa của các đường phố sau từ 07: 00 đến 18: 00.

Beach Street, J.F. Fitzgerald Expressway bề mặt đường đến Tyler Street
Hudson Street, Street Kneeland Beach Street
Oxford Street, Beach Street Essex Street
Ngoài ra, Bãi đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực như sau.

“Khu vực kéo không dừng thứ bảy sự kiện đặc biệt cảnh sát Boston”

Beach Street, cả hai bên, J. F. Fitzgerald Expressway bề mặt đường Harrison Avenue
Hudson Street, cả hai phía, Street Kneeland Beach Street
Tyler Street, cả hai phía, Street Kneeland Beach Street
Oxford Street, cả hai bên, Beach Street Essex Street
SATURDAY AND SUNDAY, JULY 6 AND 7
Công việc diễn ra tại Financial District sẽ yêu cầu đóng cửa đường phố và Bãi đỗ xe hạn chế.

Ngày thứ bảy, tháng bảy 6, từ 07: 00 đến 19: 00, các đường phố sẽ được đóng cửa để lưu lượng truy cập và “Kéo vùng không ngừng” Bãi đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực.

Congress Street, sữa Street High Street
Franklin Street, Pearl Street Federal Street
Ngày Chủ Nhật, tháng bảy 7, từ 06: 00 đến 19: 00, các đường phố sẽ được đóng cửa để lưu lượng truy cập và “Kéo vùng không ngừng” Bãi đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực.

Water Street, Congress Street Broad Street
Kilby Street, sữa Street State Streethttps://www.boston.gov/news/traffic-advisory-chinatown-main-street-festival-concerts-fenway

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes