Archive August 17, 2023

Boston Centers for Youth & Families sẽ tuyển dụng người cứu đắm miễn phí vào Thứ Tư ngày 23 tháng 8 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều và Thứ Hai ngày 28 tháng 8, từ 11giờ sáng đến 4 giờ chiều tại BCYF Mason Pool ở Roxbury

Theo tin google translation Thành phố Boston https://youtu.be/OgrL_NPKoOY BCYF TỔ CHỨC HAI SỰ KIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ Các sự kiện tuyển dụng nhân viên cứu hộ sẽ…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes