Lisa-Marie Cashman là một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra thông báo cô đã đủ điều kiện tham gia cho cuộc bầu cử Bầu cử Đặc biệt cho Đại diện Dân biểu Tiểu bang khu thứ 4 Essex của Tiểu bang Massachusetts vào tháng 11 năm 2021 .

Theo tin The Committee to Elect Lisa-Marie Ashman Lisa-Marie Cashman là một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra thông báo cô đã đủ điều kiện tham gia cho…

Read More

2 hồ bơi Clougherty BCYF ở Charlestown và hồ bơi CMirabella BCYF ở North End sẽ mở cửa cho cư dân Thành phố Boston vào các ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều bắt đầu Thứ Tư ngày 22 tháng Bảy cho đến Ngày Lễ Lao động 2020

Theo tin google translation Thành phố Boston Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo 2 Hồ bơi ngoài trời của Thành phố Boston bắt đầu mở cửa từ Thứ Tư…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes