Video Clips


Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
Q&A VỚI TRỊNH HỘI VỀ VẤN ĐỀ MAI KHÔI VÀ TRẦN KIỀU NGỌC – part 1 of 2
Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Q&A VỚI TRỊNH HỘI VỀ VẤN ĐỀ MAI KHÔI VÀ TRẦN KIỀU NGỌC – part 1 of 2Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, November 26, 2017


Q&A VỚI TRỊNH HỘI VỀ VẤN ĐỀ MAI KHÔI VÀ TRẦN KIỀU NGỌC – part 2 of 2
Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Q&A VỚI TRỊNH HỘI VỀ VẤN ĐỀ MAI KHÔI VÀ TRẦN KIỀU NGỌC – part 2 of 2Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, November 27, 2017