Bảo Châu Kelley từ Level5 Media
Q&A VỚI TRỊNH HỘI VỀ VẤN ĐỀ MAI KHÔI VÀ TRẦN KIỀU NGỌC – part 1 of 2
Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1810800745621248/


Q&A VỚI TRỊNH HỘI VỀ VẤN ĐỀ MAI KHÔI VÀ TRẦN KIỀU NGỌC – part 2 of 2
Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1811087325592590/