Mời Ghi Danh Tham Gia Tổng thống Donald J. Trump phát biểu trực tiếp từ New Hampshire tại thành phố Manchester ủng hộ cho Tổng Thống Trump do Ban vận động bầu cử Donald J. Trump for President Tổ Chức tại vào lúc 6 giờ tối Thứ Sáu ngày 28 tháng 08 năm 2020

Theo tin Bảo Châu Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246…