TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON

TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON


Part 1 of 5 – TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON

Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Đây là video thứ nhất của chương trình như thông báo là bắt đầu lúc 4pm tại văn phòng của Hội Thanh Niên Thăng Long ở Boston…nhưng tới 4:35 pm ông mới tới và nhiều người đã chờ từ rất lâu…và cũng không nghe ban tổ chức thông báo khi nào ông Trịnh Hội sẽ tới…mọi người chỉ chờ…và cuối cùng thì ông cũng đã đến…đây chỉ là khúc ban đầu mà chúng tôi cứ tưởng rằng chương trình đã bắt đầu ngay cho đến khi ông Bryant Trường Giang là người tổ chức chương trình lên tiếng để giới thiệu thì chúng tôi mới tắt máy thâu lại từ đầu chương trình trong phần video tiếp theo. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

Đây là link thông báo về chương trình này:

https://www.facebook.com/events/1528501563896901/

Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1811147432253246/
Part 2 of 5 – TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON

Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Đây là video thứ nhì của chương trình tại văn phòng của Hội Thanh Niên Thăng Long ở Boston… Xin mời quý vị cùng theo dõ

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1811517195549603/

Part 3 of 5 – TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON – Part 3 of 5

Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Đây là phần video thứ ba của chương trình tại văn phòng của Hội Thanh Niên Thăng Long ở Boston… Xin mời quý vị cùng theo dõi.

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1811700818864574/

Part 4 of 5 – TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON – Part 4 of 5

Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Đây là phần video thứ tư của chương trình tại văn phòng của Hội Thanh Niên Thăng Long ở Boston… Xin mời quý vị cùng theo dõi.

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1811861712181818/

Part 5 of 5 – TRỊNH HỘI TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VOICE VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TỴ NẠN, NHÂN QUYỀN TẠI BOSTON – Part 5 of 5

Sunday, November 26, 2017 @ Boston, MA

Đây là phần video cuối cùng của chương trình tại văn phòng của Hội Thanh Niên Thăng Long ở Boston… Xin mời quý vị cùng theo dõi.

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1812074035493919/


Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes