Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Tổ Chức Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2018

Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts Tổ Chức Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2018

SOURCE: Bao Chau Kelley

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1850204475014208/

CDVN Mass long trọng tổ chức Lễ Chào Cờ đầu năm trong trong hội trường nhà thờ St. Gregory
Monday January 1, 2018

https://www.facebook.com/chau.

MC Chiêm Bảo Nghi giới thiệu thành phần quan khách tham dự trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts


Monday January 1, 2018

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1850326875001968/

Trưởng ban tổ chức, Nguyễn Nữ Như Nghĩa phát biểu trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm của CDVN Mass trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts
Monday January 1, 2018

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1850353894999266/

Chủ tịch CDVN Mass, Thân Vĩnh Bảo Toàn phát biểu trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts

Monday January 1, 2018

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1850762164958439/

Phó chủ tịch nội vụ CDVN MASS, Nguyễn Hùng Khang phát biểu và phần trao tặng hoa vinh danh những thành viên trong cộng đồng trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes