SOURCE: Bao Chau Kelley

CDVN Mass long trọng tổ chức Lễ Chào Cờ đầu năm tại Boston, MassachusettsMonday January 1, 2018 tại nhà thờ St. Gregory

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, January 1, 2018

CDVN Mass long trọng tổ chức Lễ Chào Cờ đầu năm trong trong hội trường nhà thờ St. Gregory
Monday January 1, 2018

https://www.facebook.com/chau.

MC Chiêm Bảo Nghi giới thiệu thành phần quan khách tham dự trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts


Monday January 1, 2018

Trưởng ban tổ chức, Nguyễn Nữ Như Nghĩa phát biểu trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm của CDVN Mass tại Boston, MassachusettsMonday January 1, 2018 tại hội trường nhà thờ St. Gregory

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, January 1, 2018

Trưởng ban tổ chức, Nguyễn Nữ Như Nghĩa phát biểu trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm của CDVN Mass trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts
Monday January 1, 2018

Chủ tịch CDVN Mass, Thân Vĩnh Bảo Toàn phát biểu trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức tại Boston, Massachusetts Monday January 1, 2018 tại hội trường nhà thờ St. Gregory

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, January 1, 2018

Chủ tịch CDVN Mass, Thân Vĩnh Bảo Toàn phát biểu trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts

Monday January 1, 2018

Phó chủ tịch nội vụ CDVN MASS, Nguyễn Hùng Khang phát biểu và phần trao tặng hoa vinh danh những thành viên trong cộng đồng trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức tại Boston, MassachusettsMonday January 1, 2018 tại hội trường nhà thờ St. Gregory

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, January 2, 2018

Phó chủ tịch nội vụ CDVN MASS, Nguyễn Hùng Khang phát biểu và phần trao tặng hoa vinh danh những thành viên trong cộng đồng trong ngày Lễ Chào Cờ đầu năm do CDVN Mass long trọng tổ chức trong hội trường nhà thờ St. Gregory tại Boston, Massachusetts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *