City of Boston, Aira Partner to Offer Asistive Technology for RESIDENTS and VISITORS with Blindness or Low Vision for ONE BOSTON DAY and BOSTON MARATHON

City of Boston, Aira Partner to Offer Asistive Technology for RESIDENTS and VISITORS with Blindness or Low Vision for ONE BOSTON DAY and BOSTON MARATHON


Theo tin Thành phố Boston

CITY OF BOSTON, AIRA PARTNER TO OFFER ASSISTIVE TECHNOLOGY FOR RESIDENTS AND VISITORS WITH BLINDNESS OR LOW-VISION FOR ONE BOSTON DAY AND BOSTON MARATHON
Aira’s app will be available for free use during the Boston Marathon weekend, throughout the entire City of Boston


Mayor Martin J. Walsh, the Mayor’s Commission for Persons with Disabilities, and the Mayor’s Office of New Urban Mechanics today announced a partnership with remote assistive technology company Aira to provide free access to its smartphone app during One Boston Day and the Boston Marathon for people who are blind or have low vision (BLV). Using the camera on Aira’s smartglasses or any smartphone, a person who is blind or low vision can download the Aira app and use it to connect to a remote set of human eyes. Known as Aira agents, trained professionals with deep experience communicating with the BLV community use Aira smartglasses or a personal smartphone to serve as visual interpreters for the blind as the agents describe, in real-time, their users’ environments.

Used in Boston at places like Perkins School for the Blind and by the staff at Massachusetts Association for the Blind and Visually Impaired (MABVI), Aira’s app will be available for free use during the Boston Marathon weekend, throughout the entire City of Boston. Aira Explorer and current blind Ironman world-record holder Erich Manser will be running using Aira this year along with his sighted guide, as part of MABVI’s Team with a Vision.

“With this technology, residents and visitors can use visual interpreters as they perform an act of kindness during One Boston Day, or use the service to experience the Boston Marathon in a new way,” said Mayor Walsh. “The Boston Marathon and One Boston Day represent a time Boston comes together as one, and I look forward to many people benefitting from this service as we welcome thousands to be part of the Marathon and One Boston Day.”

“This initiative demonstrates Mayor Walsh’s ongoing commitment to ensure that the city of Boston is not only accessible, but is also fully inclusive of people with disabilities,” said Commissioner Kristen McCosh. “This inclusive service is a great way to celebrate One Boston Day, welcoming people of all abilities to experience everything the city has to offer.”

This experiment is part of a larger body of work dedicated to understanding the role of novel technologies in making Boston a more welcoming and accessible place for people of all abilities.

“Boston has long been a pioneer in technology and accessibility services. As millions of people from across the country and the globe come together for the 2018 Marathon, we can’t think of a better time to kick off this program, and turn Boston into an Aira Smart City,” said Aira CEO Suman Kanuganti. “We are so proud to be working with the city to bring this partnership to life, and see Boston become an even more accessible, open place for all.”

Users interested in free access to Aira during One Boston Day and the Boston Marathon should visit: https://go.aira.io/bostonmarathon. Free Aira Guest Access will be available in Boston, and along the entire Marathon course from Monday, April 9th to Tuesday, April 17th.

ABOUT AIRA

Aira is AI + AR for the blind. The company is on a mission to create smart cities accessible for all. They use wearables with AI-powered human agents to further empower more than 300 million individuals who are blind and low vision globally. For more information, please visit https://aira.io/ or follow @airaio on social.

ABOUT THE MAYOR’S OFFICE OF NEW URBAN MECHANICS

The Mayor’s Office of New Urban Mechanics is the City’s R&D team. Their goal is to pilot experiments that increase the quality of life for all of Boston’s residents and visitors.

ABOUT THE MAYOR’S COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

The Mayor’s Commission for Persons with Disabilities mission is to facilitate full and equal participation in all aspects of life by persons with disabilities in Boston.
THÀNH PHỐ BOSTON, AIRA ĐỐI TÁC CUNG CẤP CÔNG NGHỆ TRÔÏ GIUÙP CHO CƯ DÂN VÀ DU KHÁCH VỚI MÙ HOẶC THẤP-TẦM NHÌN CHO MỘT BOSTON NGÀY VÀ BOSTON MARATHON

6 tháng 4 năm 2018

Mayor’s Office
ĐƯỢC ĐĂNG BỞI:
VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG
Aira của ứng dụng sẽ có sẵn cho sử dụng miễn phí trong ngày cuối tuần của Boston Marathon, trong suốt toàn bộ thành phố Boston

Thị trưởng Martin J. Walsh, thị trưởng Ủy ban cho người Khuyết tật và thị trưởng văn phòng mới đô thị cơ học đã công bố một quan hệ đối tác với từ xa công nghệ trôï giuùp công ty Aira để cung cấp truy cập miễn phí vào ứng dụng điện thoại thông minh của mình trong thời gian Một ngày, Boston và Marathon Boston cho những người bị mù hoặc có thị lực kém (BLV). Sử dụng camera của Aira smartglasses hoặc bất kỳ điện thoại thông minh, một người bị mù hoặc kém có thể tải về ứng dụng Aira và sử dụng nó để kết nối với một bộ từ xa của mắt con người. Được gọi là Aira đại lý, các chuyên gia được đào tạo có kinh nghiệm sâu sắc, giao tiếp với cộng đồng BLV sử dụng Aira smartglasses hoặc điện thoại thông minh cá nhân để phục vụ như là thông dịch viên trực quan cho người mù như mô tả các đại lý, trong thời gian thực, môi trường người dùng của họ.

Sử dụng ở Boston tại những nơi như Perkins trường cho người mù và các nhân viên tại Massachusetts Association cho người mù và trực quan suy (MABVI), của Aira app sẽ có sẵn cho sử dụng miễn phí trong ngày cuối tuần của Boston Marathon, trong suốt toàn bộ thành phố Boston. Aira Explorer và hiện tại mù Ironman kỷ lục thế giới chủ Erich Manser sẽ chạy bằng cách sử dụng Aira năm nay cùng với hướng dẫn của ông nhìn thấy, như một phần của MABVI của đội bóng với một tầm nhìn.

“Với công nghệ này, cư dân và du khách có thể sử dụng thông dịch viên trực quan như họ thực hiện một hành động của lòng tốt trong một Boston ngày, hoặc sử dụng các dịch vụ kinh nghiệm Boston Marathon một cách mới,” ông thị trưởng Walsh. “Boston Marathon và một Boston ngày đại diện cho một thời gian Boston đến với nhau như một, và tôi mong nhiều người, benefitting từ dịch vụ này như chúng tôi chào đón hàng ngàn để là một phần trong kế hoạch Marathon Boston nọ.”

“Sáng kiến này chứng tỏ cam kết liên tục của thị trưởng Walsh để đảm bảo rằng các thành phố Boston là không chỉ có thể truy cập, nhưng cũng bao gồm đầy đủ của người Khuyết tật,” ông Ủy viên Kristen McCosh. “Dịch vụ này bao gồm là một cách tuyệt vời để ăn mừng một ngày Boston, chào đón người dân của tất cả các khả năng để trải nghiệm tất cả những gì thành phố đã cung cấp.”

Thử nghiệm này là một phần của một cơ thể lớn hơn của công việc dành riêng cho sự hiểu biết vai trò của các công nghệ mới lạ làm cho Boston một nơi chào đón và dễ tiếp cận hơn cho người dân của tất cả khả năng.

“Boston từ lâu đã là một nhà tiên phong trong công nghệ và khả năng tiếp cận các dịch vụ. Như hàng triệu người trên đất nước và thế giới đến với nhau cho cuộc đua Marathon năm 2018, chúng tôi không thể nghĩ ra một thời gian tốt hơn để tung ra chương trình này, và biến Boston thành một thành phố thông minh Aira,”ông giám đốc điều hành Aira thúy an Kanuganti. “Chúng tôi là tự hào được làm việc với thành phố để đưa quan hệ đối tác này vào cuộc sống, và xem Boston trở thành một nơi có thể truy cập nhiều hơn, mở cho tất cả.”

Người dùng quan tâm đến việc sử dụng miễn phí Aira trong một ngày, Boston và Boston Marathon nên ghé thăm: https://go.aira.io/bostonmarathon. Miễn phí Aira khách truy cập sẽ có sẵn ở Boston, và dọc theo toàn bộ Marathon khóa học từ thứ hai, 09 tháng tư thứ ba, ngày 17 tháng năm.

VỀ AIRA

Aira là AI + AR cho người mù. Công ty là một nhiệm vụ để tạo ra các thành phố thông minh có thể truy cập cho tất cả. Họ sử dụng wearables với AI cung cấp các đại lý của con người để tiếp tục trao quyền cho hơn 300 triệu cá nhân những người mù và thấp tầm nhìn toàn cầu. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập https://aira.io/ hoặc làm theo @airaio trên xã hội.

VỀ VĂN PHÒNG CỦA THỊ TRƯỞNG CỦA NGÀNH CƠ HỌC KHU ĐÔ THỊ MỚI

Mayor’s Office mới đô thị cơ học là thành phố R & D đội. Mục tiêu của họ là phi công thử nghiệm tăng chất lượng cuộc sống cho tất cả du khách và cư dân của Boston.

VỀ CÁC THỊ TRƯỞNG ỦY BAN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Ủy ban của thị trưởng dành cho người Khuyết tật nhiệm vụ là để tạo điều kiện đầy đủ và bình đẳng tham gia vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống của người Khuyết tật ở Boston.
https://www.boston.gov/news/city-boston-aira-partner-offer-assistive-technology-residents-and-visitors-blindness-or-low

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes