Thông Tin Giao Thông trong Thành Phố Boston khi du lịch các sinh hoạt The Run to Remember, Lion Dance Parade, Boston Calling, và diễn hành Memorial Day trong ngày Lễ Chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ 2018

Thông Tin Giao Thông trong Thành Phố Boston khi du lịch các sinh hoạt The Run to Remember, Lion Dance Parade, Boston Calling, và diễn hành Memorial Day trong ngày Lễ Chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ 2018


Theo tin google translation Thành phố Boston

LƯU LƯỢNG TRUY CẬP CỐ VẤN CHO NĂM 2018 TƯỞNG NIỆM NGÀY CUỐI TUẦN
The Run to Remember, Lion Dance Parade, Boston kêu gọi và Memorial Day Parade là một trong những sự kiện đang diễn ra.

Sự kiện đặc biệt diễn ra tại thành phố Boston sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập và Bãi đỗ xe từ thứ sáu, ngày 25 tháng 5, thông qua thứ hai 28 tháng năm, năm 2018. Những người tham dự được khuyến khích không lái xe cá nhân của họ để những sự kiện này. Thông tin về xe đạp màu xanh, Dịch vụ chia sẻ xe đạp khu vực, có thể được tìm thấy trên trang web màu xanh xe đạp. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin về MBTA trực tuyến. Cho một chuyến đi trở về nhanh hơn, MBTA khuyên rider để mua trọn vòng một chứ không phải là một vé một chiều. Đi bộ là một cách tuyệt vời để đi du lịch xung quanh thành phố Boston.

FRIDAY, MAY 25 THROUGH SUNDAY, MAY 27
The Boston kêu gọi liên hoan âm nhạc, diễn ra vào bất động sản Đại học Harvard tắt của Western Avenue, sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập ở Brighton. Các địa điểm dự kiến sẽ được đóng cửa để giao thông vehicular từ 10 sáng-11:30 chiều hằng đêm từ ngày 25 đến 27 tháng năm. Du lịch sự chậm trễ trong khu vực được dự đoán.

North Harvard Street tại giao điểm Western Avenue
North Harvard Street đóng cửa, tất cả các giao thông vehicular, thoát khỏi các đại học Harvard trường đại học thể thao phức tạp sẽ cần phải chuyển quyền duy nhất và người đứng đầu về hướng Tây Avenue
North Harvard Street thoát Soldiers Field Road phía đông và phía tây
Anderson Bridge
Ngoài ra, bãi đậu xe sẽ được đặt sang một bên để Drop-in đi/pick-up pick-up mục đích chỉ tại sáu đậu nằm trong vòng hai giờ, bãi đậu xe khu vực trên Western Avenue.

SUNDAY, MAY 27
Run to Remember sẽ bắt đầu lúc 7 AM Seaport Boulevard ở trung tâm thương mại thế giới. Một ước tính khoảng 10.000 người sẽ chạy từ Seaport Boulevard, phải lên Atlantic Avenue, trái lên State Street, phải lên Congress Street, trái lên mới Chardon Street, phải lên Cambridge Street, trái lên Charles Street, phải lên Beacon Street, phải lên Massachusetts Avenue, rời khỏi thành phố Boston vào thành phố Cambridge, quay trở lại thành phố Boston Massachusetts Avenue, trái lên Beacon Street, phải lên Arlington Street, trái lên Boylston Street, trái lên Washington Street, phải lên nhà nước Street, phải lên Congress Street, phải lên Franklin Street, trái lên Federal Street, trái lên High Street, phải lên Congress Street, trái lên Atlantic Avenue, phải lên Seaport Boulevard.

Đường phố dọc theo các tuyến đường dự kiến sẽ được đóng cửa để lưu lượng truy cập từ 7 AM đến 11 AM.
Kéo vùng không có dừng lại Boston cảnh sát đặc biệt sự kiện chủ nhật 6 AM đến 12 giờ trưa Bãi đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực tại các địa điểm sau đây.

Cambridge Street, south side, từ mới Chardon Street đến Charles vòng tròn
Seaport Boulevard, cả hai bên, từ B Street Atlantic Avenue
State Street, phía bắc, từ Đại Tây Dương Avenue Congress Street
Sữa Street, cả hai bên, từ Washington Street Congress Street
Beacon Street, cả hai bên, từ Charles Street Massachusetts Avenue
Lion Dance Parade sẽ diễn ra từ 4 PM đến 6 PM. Người tham gia sẽ thu thập trên hoa hồng, công viên Kennedy Greenway Chinatown và đi trên Beacon Street đến Washington Street. Lưu lượng truy cập sẽ bị chậm trễ khi cuộc diễu hành diễn dọc theo các tuyến đường.

MONDAY, MAY 28
Memorial Day Parade sẽ bắt đầu lúc đăng bài McKeon, #4 trên đỉnh đồi Street ở Dorchester, tại 10 trái Một ước tính khoảng 250 biểu tình sẽ tiến hành từ trên đỉnh đồi Street, biến phải lên St Brendan’s Road, trái lên Milton Street, phải vào Granite Avenue, trái lên Gallivan Boulevard, trái lên Adams Street, đến nghĩa trang Cedar Grove. Các tuyến đường trở lại là Milton Street, phải lên đá Granite Avenue, trái lên Đức Giáo hoàng John Paul II mở rộng (con đường xe đạp), quay trở lại bài McKeon. Lưu lượng truy cập sẽ bị chậm trễ khi rước di chuyển dọc theo các tuyến đường.


SOURCE: boston.gov
TRAFFIC ADVISORY FOR 2018 MEMORIAL DAY WEEKEND

The Run to Remember, Lion Dance Parade, Boston Calling, and Memorial Day Parade are among the events taking place.

Special events taking place in the City of Boston will impact traffic and parking from Friday, May 25, through Monday, May 28, 2018. Attendees are encouraged not to drive their personal vehicles to these events. Information on Blue Bikes, the regional bike share service, may be found on the Blue Bikes website. You can also find information about the MBTA online. For a faster return trip, the MBTA advises rider to purchase a round-trip rather than a one-way ticket. Walking is another great way to travel around Boston.

FRIDAY, MAY 25 THROUGH SUNDAY, MAY 27
The Boston Calling music festival, taking place on Harvard University property off of Western Avenue, will impact traffic in Brighton. The following locations are expected to be closed to vehicular traffic from 10pm-11:30pm nightly from May 25 through May 27. Travel delays in the area are anticipated.

North Harvard Street at the Western Avenue intersection
North Harvard Street closed, all vehicular traffic exiting the Harvard University Athletic Complex will need to turn right only and head toward Western Avenue
North Harvard Street exit on Soldiers Field Road East and West
Anderson Bridge
In addition, parking will be set aside for drop-off/pick-up purposes only at six parking spaces located within the two hour parking area on Western Avenue.

SUNDAY, MAY 27
The Run to Remember will begin at 7 AM on Seaport Boulevard at the World Trade Center. An estimated 10,000 people will run from Seaport Boulevard, right onto Atlantic Avenue, left onto State Street, right onto Congress Street, left onto New Chardon Street, right onto Cambridge Street, left onto Charles Street, right onto Beacon Street, right onto Massachusetts Avenue, leaving the City of Boston into the City of Cambridge, returning to the City of Boston on Massachusetts Avenue, left onto Beacon Street, right onto Arlington Street, left onto Boylston Street, left onto Washington Street, right onto State Street, right onto Congress Street, right onto Franklin Street, left onto Federal Street, left onto High Street, right onto Congress Street, left onto Atlantic Avenue, right onto Seaport Boulevard.

Streets along the route are expected to be closed to traffic from 7 AM to 11 AM.

Tow Zone No Stopping Boston Police Special Event Sunday 6 AM to 12 Noon parking restrictions will be in effect at the following locations.

Cambridge Street, south side, from New Chardon Street to Charles Circle
Seaport Boulevard, both sides, from B Street to Atlantic Avenue
State Street, north side, from Atlantic Avenue to Congress Street
Milk Street, both sides, from Washington Street to Congress Street
Beacon Street, both sides, from Charles Street to Massachusetts Avenue
The Lion Dance Parade will take place from 4 PM to 6 PM. Participants will gather on the Rose Kennedy Greenway Chinatown Park and travel on Beacon Street to Washington Street. Traffic will be delayed as the parade proceeds along the route.

MONDAY, MAY 28
The Memorial Day Parade will begin at the McKeon Post, #4 Hilltop Street in Dorchester, at 10 AM. An estimated 250 marchers will proceed from Hilltop Street, turning right onto St. Brendan’s Road, left onto Milton Street, right onto Granite Avenue, left onto Gallivan Boulevard, left onto Adams Street, to Cedar Grove Cemetery. The return route is Milton Street, right onto Granite Avenue, left onto Pope John Paul II Extension (bike path), returning to the McKeon Post. Traffic will be delayed as the procession moves along the route.
https://www.boston.gov/news/traffic-advisory-2018-memorial-day-weekend

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes