Lễ hội mùa hè 2019 ParkARTS Boston trẻ miễn phí từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào ngày thứ Ba 20 tháng 8

Lễ hội mùa hè 2019 ParkARTS Boston trẻ miễn phí từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào ngày thứ Ba 20 tháng 8


Theo tin google translation Thành phố BostonLễ hội mùa hè 2019 ParkARTS Boston trẻ miễn phí từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào ngày thứ Ba 20 tháng 8

LỄ HỘI BOSTON TRẺ EM TRỞ VỀ NGÀY 20 THÁNG 8

Tháng tám 1, 2019

ĐƯỢC ĐĂNG BỞI:NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN
Trẻ em và gia đình từ khắp Boston có cơ hội để tham gia vào một loạt các hoạt động miễn phí.

Thị trưởng Martin J. Walsh và các Boston sở và công viên giải trí mời thanh niên thành phố để đi ăn mừng mùa giải tại Lễ hội mùa hè 2019 ParkARTS Boston trẻ ngày thứ ba, 20 tháng 8, tại Franklin Park từ 10: 00 đến 13: 00 ParkARTS được thực hiện tại một phần thông qua lòng hảo tâm của Holly Bruce.

Trẻ em và gia đình từ khắp Boston có cơ hội để tham gia vào một loạt các hoạt động miễn phí từ triển lãm khác nhau bao gồm cả “Bong bóng chàng” Jim Dichter, ParkARTS nghệ thuật và thủ công Mỹ nghệ, New England Aquarium, Hồ Rx, Mass Hort, đối mặt với bức tranh, khối xây dựng tương tác với LEGOLAND, và nhiều hơn nữa.

Sự kiện ngày 20 cũng sẽ bao gồm khám phá một xe lửa cháy Boston, một gia đình lớp học Zumba, Rosalita của rối, sở khảo cổ của thành phố Boston, Boston nước và thoát nước hoa hồng nước xe tải ở ngậm nước, và miễn phí xử lý và quà tặng từ HP Hood LLC, loại đồ ăn nhẹ, đồ uống cực, Cascadian trang trại xe Tour, L.L.Bean, Ameriprise, KinderCare Trung tâm đào tạo, Girl Scouts đông Massachusetts, một thủ đô, và Magic 106.7.

Vị trí của Lễ hội là 25 Pierpont Road ở Roxbury gần lối vào phía sau của Franklin Park Zoo. Bởi MBTA, đưa dòng cam Forest Hills và xe buýt #16 đến sở thú. Bằng xe hơi, công viên có thể đạt được từ Blue Hill Avenue, Seaver Street hoặc mạch Drive.

Có dư dật đậu xe miễn phí và công viên là ADA tuân thủ. Để biết thêm chi tiết, gọi 617-635-4505, hoặc truy cập vào các trang web công viên hoặc trang Facebook của chúng tôi.


BOSTON CHILDREN’S FESTIVAL RETURNS AUGUST 20

August 1, 2019

PUBLISHED BY: PARKS AND RECREATION
Children and families from throughout Boston have the opportunity to participate in a variety of free activities.

Mayor Martin J. Walsh and the Boston Parks and Recreation Department invite city youngsters to come celebrate the season at the 2019 ParkARTS Boston Children’s Summer Festival on Tuesday, August 20, at Franklin Park from 10 a.m. to 1 p.m. ParkARTS is made possible in part through the generosity of Holly Bruce.

Children and families from throughout Boston have the opportunity to participate in a variety of free activities from various exhibitors including “Bubble Guy” Jim Dichter, ParkARTS arts and crafts, New England Aquarium, Outdoor Rx, Mass Hort, face painting, interactive building blocks with LEGOLAND, and more.

The August 20 event will also include exploring a Boston Fire Department fire truck, a family Zumba class, Rosalita’s Puppets, the City of Boston’s Archaeology Department, the Boston Water and Sewer Commission water truck to stay hydrated, and free treats and giveaways from HP Hood LLC, KIND Snacks, Polar Beverages, the Cascadian Farm Truck Tour, L.L.Bean, Ameriprise, KinderCare Learning Centers, Girl Scouts of Eastern Massachusetts, Capital One, and Magic 106.7.

The location of the festival is at 25 Pierpont Road in Roxbury near the rear entrance of the Franklin Park Zoo. By MBTA, take the Orange Line to Forest Hills and the #16 bus to the Zoo. By car, the park can be reached from Blue Hill Avenue, Seaver Street, or Circuit Drive.

There is ample free parking and the park is ADA compliant. For further information, call 617-635-4505, or visit the Parks website or our Facebook page.https://www.boston.gov/news/mayor-walshs-movie-nights-return-august-5https://www.boston.gov/news/boston-childrens-festival-returns-august-20

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes