Ngày 24 tháng 2 là Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu trong tiểu bang Massachusetts cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024

Ngày 24 tháng 2 là Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu trong tiểu bang Massachusetts cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2024


Theo tin City of Boston & William Francis Galvin – Secretary of the Commonwealth of Massachusett

Hạn chót để ghi danh (đăng ký) bỏ phiếu là Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2. Bạn có thời gian đến 5 giờ chiều. để đăng ký bỏ phiếu trực tiếp và cho đến 11:59 tối. để đăng ký bỏ phiếu trực tuyến. Nếu bạn đăng ký bỏ phiếu qua thư, nó phải được đóng dấu bưu điện trước Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024.
Boston Election Department

Voter Registration Deadline for the March 5, 2024
Presidential Primary is February 24, 2024
Postmarked by 02/24/2024; In Person 5 pm; Online 11:59 pm https://sec.state.ma.us/OVR/:
https://www.sec.state.ma.us/voterregistrationsearch/
The deadline to register to vote is Saturday, February 24. You have until 5 p.m. to register to vote in-person, and until 11:59 p.m. to register to vote online. If you register to vote by mail, it must be postmarked by Saturday, February 24, 2024.

Find my voter registration status
https://www.sec.state.ma.us/voterregistrationsearch/

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes