Phóng Sự Video Clip Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Cuộc Vận Động Tranh Cử cho Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Massachusetts Dean Trần

Phóng Sự Video Clip Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Cuộc Vận Động Tranh Cử cho Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Massachusetts Dean Trần


Theo tin Bao Chau Kelley

NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ VÀ BUỔI ĂN TRƯA NHẸ TẠI TIỆC GÂY QUỸ YỂM TRỢ CUỘC VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO THƯỢNG NGHỊ SĨ MASSACHUSETTS, DEAN TRẦN

Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1957130747654913/
Saturday, March 24, 2018 @ Saigon Seafood restaurant


https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1957130747654913/
Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes