Lễ kỷ niệm ngày “The Bastille Day 2019” trong Thành phố Boston

Lễ kỷ niệm ngày “The Bastille Day 2019” trong Thành phố Boston


Theo tin google translation Thành phố BostonBOPEN NEWBURY STREET, BASTILLE DAY

July 8, 2019

PUBLISHED BY:TRANSPORTATION

Traffic Advisory for Friday, July 12, through Sunday, July 14, 2019

Special events taking place from Friday, July 12, through Sunday, July 14, will require street closings and parking restrictions in Boston. People coming into Boston to attend are encouraged not to drive their personal vehicles. Information on Bluebikes, the regional bike share service, may be found at http://bluebikes.com and information on the MBTA may be found at www.mbta.com. For a faster return trip, the MBTA advises riders to purchase a round-trip rather than a one-way ticket. Walking is also a great way to move around Boston.

Friday, July 12, and Saturday, July 13

The Bastille Day celebration will require the closing of Marlborough Street, from Berkeley Street to Clarendon Street, from 7 AM on Friday through 7 AM on Saturday.

“Tow Zone No Stopping Boston Police Special Event Friday” parking restrictions will be in effect as follows.

Marlborough Street, both sides, from Berkeley Street to Clarendon Street.
Sunday, July 14

Open Newbury Street will require the closing of Newbury Street, from Arlington Street to Massachusetts Avenue, from 9:30 AM to 6 PM.

“No Stopping Boston Police Special Event Sunday” parking restrictions will be in effect as follows.

Newbury Street, both sides, Arlington Street to Massachusetts Avenue
Berkeley Street, both sides, Boylston Street to Commonwealth Avenue
Clarendon Street, both sides, Commonwealth Avenue to Boylston Street
Exeter Street, both sides, Commonwealth Avenue to Newbury Street
Fairfield Street, both sides, Boylston Street to Newbury Street
Gloucester Street, both sides, Commonwealth Avenue to Newbury Street
Hereford Street, both sides, Boylston Street to Newbury Street


MỞ NEWBURY STREET, BASTILLE DAY

Tư vấn giao thông cho thứ sáu, ngày 12 tháng 7, thông qua chủ nhật 14 tháng 7, 2019

Sự kiện đặc biệt diễn ra từ thứ sáu, ngày 12 tháng 7, thông qua chủ nhật, ngày 14 tháng 7, sẽ đòi hỏi đường closings và chỗ đỗ xe hạn chế ở Boston. Người dân đến Boston để tham dự được khuyến khích không lái xe cá nhân của họ. Thông tin về Bluebikes, Dịch vụ chia sẻ xe đạp khu vực, có thể được tìm thấy tại http://bluebikes.com và thông tin về MBTA có thể được tìm thấy tại www.mbta.com. Cho một chuyến đi trở về nhanh hơn, MBTA khuyên người đi mua một khứ chứ không phải là một vé một chiều. Đi bộ cũng là một cách tuyệt vời để di chuyển xung quanh thành phố Boston.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 7, và thứ bảy, ngày 13 tháng 7

Lễ kỷ niệm ngày Bastille sẽ yêu cầu sự đóng cửa của Marlborough Street, từ Berkeley Street Clarendon Street, từ 07: 00 ngày thứ sáu thông qua 7 giờ sáng ngày thứ bảy.

“Tow khu không dừng lại Boston cảnh sát đặc biệt sự kiện thứ sáu” đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực như sau.

Marlborough Street, cả hai bên, từ Berkeley Street Clarendon Street.
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7

Mở Newbury Street sẽ yêu cầu sự đóng cửa của Newbury Street, từ Arlington Street Massachusetts Avenue, từ 9:30 đến 18: 00.

“Không dừng lại Boston cảnh sát đặc biệt sự kiện ngày chủ nhật” đỗ xe hạn chế sẽ có hiệu lực như sau.

Newbury Street, cả hai bên, Arlington Street Massachusetts Avenue
Berkeley Street, cả hai bên, Boylston Street Commonwealth Avenue
Clarendon Street, cả hai bên, Commonwealth Avenue Boylston Street
Exeter Street, cả hai bên, Commonwealth Avenue Newbury Street
Fairfield Street, cả hai bên, Boylston Street Newbury Street
Gloucester Street, cả hai bên, Commonwealth Avenue Newbury Street
Hereford Street, cả hai bên, Boylston Street Newbury Streethttps://www.boston.gov/news/open-newbury-street-bastille-day

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes