Ban Bầu cử Thành phố Boston Thông Báo các thay đổi về địa điểm 20 khu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Sơ bộ của Tiểu bang Massachusetts vào ngày 1 tháng 9 năm 2020

Ban Bầu cử Thành phố Boston Thông Báo các thay đổi về địa điểm 20 khu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Sơ bộ của Tiểu bang Massachusetts vào ngày 1 tháng 9 năm 2020


Theo tin google translation Thành phố Boston
CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU THAY ĐỔI Ở BOSTON TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ NGÀY 1 THÁNG 9

12 tháng 8, 2020

Tất cả các cuộc thăm dò trực tiếp sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn y tế công cộng.

Ban Bầu cử Thành phố Boston hôm nay đã công bố các thay đổi về địa điểm bỏ phiếu cho 20 khu bầu cử của Tiểu bang trước ngày 1 tháng 9 . Cuộc bầu cử bao gồm các cuộc đua sau: Thượng nghị sĩ trong Quốc hội, Đại diện trong Quốc hội, Hội đồng Thống đốc, Thượng viện Tiểu bang, Đại diện Tiểu bang và Ghi Danh Di chúc. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào Ngày Bầu cử từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Những ai muốn làm nhân viên thăm dò ý kiến ​​có thể ghi danh trên mang. Các cá nhân có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu của họ cho Ngày Bầu cử trên trang web của tiểu bang .

Do COVID-19 thì các quy trình về sức khỏe và an toàn trong thời gian bỏ phiếu sớm và vào Ngày Bầu cử sẽ được thực hiện tại các địa điểm bỏ phiếu. Tất cả nhân viên thăm dò ý kiến ​​sẽ nhận được tấm che mặt, khẩu trang, găng tay, khăn lau khử trùng, bình xịt khử trùng và nước rửa tay. Việc dọn dẹp sẽ diễn ra tại mỗi địa điểm cứ sau hai đến ba giờ. Các cử tri xếp hàng chờ sẽ được hướng dẫn đứng cách người khác 6 bước chân và đeo khăn che mặt.

Bộ Bầu cử đang nhắc nhở cư dân rằng Thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 là ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu và Thứ Tư ngày 26 tháng 8 là hạn chót để yêu cầu bỏ phiếu bằng thư cho Tiểu Bang. Những cư dân đã yêu cầu bỏ phiếu qua thư có thể theo dõi lá phiếu của họ trực tuyến . Nếu một cử tri chưa nhận được đơn đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện trong hộp thư của họ hoặc bị thất lạc đơn đăng ký, họ có thể yêu cầu đơn ghi danh mới bằng cách điền vào biểu mẫu này và gửi nó đến Ban bầu cử của Thành phố Boston .

Có 20 thay đổi địa điểm bỏ phiếu trong chu kỳ này:

WARD/PRECINCT PREVIOUS LOCATION NEW LOCATION

Ward 1, Precinct 15 and Ward 13, Precinct 3

Harbor Point Technology Center

15 Harbor Point Blvd

Dorchester, MA 02125

Corcoran Jennison Mullins Community Building

270 Mt Vernon St

Dorchester, MA 02125

Ward 4, Precincts 6 and 7

Morville House 

100 Norway St

Boston, MA 02115

Northeastern University, Matthew’s Arena

238 St Botolph St

Boston, MA 02115

Ward 4, Precincts 5 and 8

Symphony Plaza East and West

334 Massachusetts Ave

Boston, MA 02115

Northeastern University, Matthew’s Arena

238 St Botolph St

Boston, MA 02115

Ward 7, Precincts 1 and 2

BCYF Curley Recreation Center

1663 Columbia Rd

Boston, MA 02127

Joseph P. Tynan School

650 E 4th St

Boston, MA 02127

Ward 9, Precinct 5

Marcus Garvey Gardens

44 John Eliot Sq

Boston, MA 02119

BCYF Shelburne Center

2730 Washington St

Boston, MA 02119

Ward 11, Precinct 4

Amory Street Apartments

125 Amory St

Boston, MA 02119

Word of Life Tabernacle Church

120 Amory St

Boston, MA 02119

Ward 13, Precincts 1 and 2

Cardinal Medeiros Apartments

11 Woodcliff St

Boston, MA 02125

John Winthrop Street Elementary School

35 Brookford St

Boston, MA 02125

Ward 13, Precincts 7 and 8

Catherine Clark Apartments

915 Dorchester Ave

Dorchester, MA 02125

Saint Pope John Paul II Catholic Academy- Columbia Campus

790 Columbia Rd

Dorchester, MA 02125

Ward 17, Precincts 1 and 3

Roxbury Prep Lucy Stone Campus

22 Regina Rd

Boston, MA 02124

Codman Square Tech Center

450 Washington St

Boston, MA 02124

Ward 18, Precincts 12 and 19

Boston Trinity Academy

17 Hale St

Hyde Park, MA 02136

Hyde Park Municipal Building

1179 River St

Hyde Park, MA 02136

Ward 19, Precincts 10 and 13

BCYF Roslindale Community Center

6 Cummins Hwy

Boston, MA 02131

Washington Irving School

105 Cummins Hwy

Roslindale, MA 02131

Additionally, there are five voter entrance changes to polling locations this cycle:

WARD/PRECINCT LOCATION VOTER ENTRANCE

Ward 5, Precinct 1

41 Berkeley St

Boston, MA 02116

Berkeley Street side of the building

Ward 5, Precinct 3

24 Beacon St

Boston, MA 02133

Bowdoin Street through Ashburton Park

Ward 5, Precincts 7 and 8

700 Boylston St

Boston, MA 02116

Dartmouth Street side of the building

Ward 11, Precinct 2

BCYF Shelburne Center

2730 Washington St

Boston, MA 02119

Moved from the community room to the Gymnasium. Enter through the parking lot on Dale Street

Ward 18, Precinct 3

Mattahunt Elementary School

100 Hebron Street

Mattapan, MA 02126  

Moved from the small gymnasium in the Community Center Building to the Cafeteria in the School 

GHI DANH BỎ PHIẾU
Các cá nhân có thể ghi danh bỏ phiếu trực tiếp tại Phòng Bầu cử ở Tòa thị chính trong phòng 241, qua đường bưu điện, trực tuyến hoặc qua Cơ qua Ghi Danh Phương tiện Cơ giới trước 8 giờ tối ngày 22 tháng 8 năm 2020 để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Sơ bộ của Tiểu bang. Để đủ điều kiện bỏ phiếu thì một cá nhân phải từ 18 tuổi trở lên và là công dân Hoa Kỳ.

BỎ PHIẾU SỚM
Các cử tri đã đăng ký cũng có thể quyết định bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm từ Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020 . Các cử tri đã ghi danh có thể bỏ phiếu tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu sớm nào. Không cần lý do để bỏ phiếu sớm. Giờ và địa điểm bỏ phiếu sớm có thể tìm thấy trực tuyến .

BỎ PHIẾU QUA THƯ
Tất cả các cử tri đã ghi danh đã nhận được đơn ghi danh bỏ phiếu qua thư trong hộp thư của họ trong tuần của ngày 20 tháng 7 năm 2020. Đơn ghi danh ở định dạng bưu thiếp. Để nhận được lá phiếu thì trước tiên cử tri phải hoàn thành, ký tên và gửi lại đơn ghi danh bưu thiếp trả trước cho Phòng Bầu cử trước ngày 26 tháng 8 năm 2020 cho cuộc bầu cử Sơ bộ của Tiểu bang. Các cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu bằng cách sử dụng ứng dụng bỏ phiếu qua thư cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tiểu bang ngày 1 tháng 9 năm 2020 hay Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 hoặc tất cả các cuộc bầu cử năm 2020. Cử tri cũng có thể yêu cầu bỏ phiếu bằng tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và Việt Nam.

Cử tri có thể theo dõi lá phiếu của họ tại đây . Nếu một cử tri chưa nhận được hoặc làm mất đơn này thì họ có thể yêu cầu đơn đăng ký bỏ phiếu mới bằng cách điền vào biểu mẫu này tại đây và gửi đến Phòng Bầu cử của Thành phố Boston, qua thư, email hoặc fax:

1 City Hall Square, Room 241

Boston, MA 02201

Email: Withouteevoter@boston.gov

Số fax: 617-635-4483

Các cử tri có thể gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện bằng phong bì trả trước tại địa điểm bỏ phiếu sớm ( trong thời gian bỏ phiếu sớm ), hoặc sử dụng hộp drop box của Ban Bầu cử nằm trên tầng ba của Tòa thị chính. Tòa thị chính hiện đang mở cửa cho công chúng vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Tài khoản đăng sẽ có thể truy cập từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Trực tiếp bỏ phiếu vắng mặt có sẵn cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 lúc 12 giờ đêm tại Phòng Bầu cử ở Tòa thị chính. Để đủ điều kiện bỏ phiếu vắng mặt thì các cử tri đã ghi danh se vắng mặt tại Thành phố vào Ngày Bầu cử vì lý do tôn giáo khiến họ không thể vào bên trong địa điểm bỏ phiếu, hoặc bị khuyết tật về thể chất khiến họ không thể đến địa điểm bỏ phiếu. Đơn xin bỏ phiếu vắng mặt có thể được điền qua đường bưu điện hoặc đến gặp trực tiếp tại Phòng Bầu cử ở Tòa thị chính. Tìm hiểu thêm về việc ghi danh tại đây .

Để biết thêm thông tin về cách tham gia cuộc bầu cử năm nay, vui lòng truy cập boston.gov/election .

POLLING LOCATIONS CHANGES IN BOSTON AHEAD OF SEPTEMBER 1 ELECTION

August 12, 2020

All in-person polling will be conducted in accordance with public health guidelines.

The City of Boston Election Department today announced polling location changes for 20 precincts ahead of the September 1 State Primary. The election includes the following races: Senator in Congress, Representative in Congress, Governor’s Council, State Senate, State Representative, and Register of Probate. Polling locations will be open on Election Day from 7 a.m. until 8 p.m. Those interested in working as a poll worker can apply onlin. Individuals can find their polling location for Election Day on the state’s website.

Due to COVID-19, health and safety protocols during the early voting period and on Election Day will be implemented at polling locations. All poll workers will receive face shields, face masks, gloves, disinfectant wipes, disinfectant spray and hand sanitizer. Cleaning will take place at each site every two to three hours. Voters waiting in line will be instructed to stand 6 feet away from others and wear a face covering.

The Election Department is reminding residents that Saturday, August 22, is the last day to register to vote and Wednesday, August 26 is the deadline to request a vote-by-mail ballot for the State Primary. Residents who have requested to vote by mail can track their ballots online. If a voter has not received a vote-by-mail application in their mailbox or lost the application, they can request a new one by completing this form and sending it to the City of Boston’s Election Department.

There are 20 precinct polling location changes this cycle:

WARD/PRECINCT PREVIOUS LOCATION NEW LOCATION

Ward 1, Precinct 15 and Ward 13, Precinct 3

Harbor Point Technology Center

15 Harbor Point Blvd

Dorchester, MA 02125

Corcoran Jennison Mullins Community Building

270 Mt Vernon St

Dorchester, MA 02125

Ward 4, Precincts 6 and 7

Morville House 

100 Norway St

Boston, MA 02115

Northeastern University, Matthew’s Arena

238 St Botolph St

Boston, MA 02115

Ward 4, Precincts 5 and 8

Symphony Plaza East and West

334 Massachusetts Ave

Boston, MA 02115

Northeastern University, Matthew’s Arena

238 St Botolph St

Boston, MA 02115

Ward 7, Precincts 1 and 2

BCYF Curley Recreation Center

1663 Columbia Rd

Boston, MA 02127

Joseph P. Tynan School

650 E 4th St

Boston, MA 02127

Ward 9, Precinct 5

Marcus Garvey Gardens

44 John Eliot Sq

Boston, MA 02119

BCYF Shelburne Center

2730 Washington St

Boston, MA 02119

Ward 11, Precinct 4

Amory Street Apartments

125 Amory St

Boston, MA 02119

Word of Life Tabernacle Church

120 Amory St

Boston, MA 02119

Ward 13, Precincts 1 and 2

Cardinal Medeiros Apartments

11 Woodcliff St

Boston, MA 02125

John Winthrop Street Elementary School

35 Brookford St

Boston, MA 02125

Ward 13, Precincts 7 and 8

Catherine Clark Apartments

915 Dorchester Ave

Dorchester, MA 02125

Saint Pope John Paul II Catholic Academy- Columbia Campus

790 Columbia Rd

Dorchester, MA 02125

Ward 17, Precincts 1 and 3

Roxbury Prep Lucy Stone Campus

22 Regina Rd

Boston, MA 02124

Codman Square Tech Center

450 Washington St

Boston, MA 02124

Ward 18, Precincts 12 and 19

Boston Trinity Academy

17 Hale St

Hyde Park, MA 02136

Hyde Park Municipal Building

1179 River St

Hyde Park, MA 02136

Ward 19, Precincts 10 and 13

BCYF Roslindale Community Center

6 Cummins Hwy

Boston, MA 02131

Washington Irving School

105 Cummins Hwy

Roslindale, MA 02131

Additionally, there are five voter entrance changes to polling locations this cycle:

WARD/PRECINCT LOCATION VOTER ENTRANCE

Ward 5, Precinct 1

41 Berkeley St

Boston, MA 02116

Berkeley Street side of the building

Ward 5, Precinct 3

24 Beacon St

Boston, MA 02133

Bowdoin Street through Ashburton Park

Ward 5, Precincts 7 and 8

700 Boylston St

Boston, MA 02116

Dartmouth Street side of the building

Ward 11, Precinct 2

BCYF Shelburne Center

2730 Washington St

Boston, MA 02119

Moved from the community room to the Gymnasium. Enter through the parking lot on Dale Street

Ward 18, Precinct 3

Mattahunt Elementary School

100 Hebron Street

Mattapan, MA 02126  

Moved from the small gymnasium in the Community Center Building to the Cafeteria in the School 

REGISTERING TO VOTE
Individuals can register to vote either in person at the Election Department in City Hall in room 241, by mail, online or through the Registry of Motor Vehicles by August 22, 2020, at 8 p.m to vote in the State Primary election. To be eligible to vote, an individual must be at least 18 years of age and a U.S. citizen.

EARLY VOTING
Registered voters can also decide to vote during the early voting period from Saturday, August 22 through Friday, August 28, 2020. Registered voters can vote at any of the early voting sites. No excuse is required to vote early. Hours and locations for early voting can be found online.

VOTING BY MAIL
All registered voters have received a vote-by-mail application in their mail boxes during the week of July 20, 2020. The application is in a postcard format. To receive a ballot, voters must first complete, sign and return the prepaid postcard application to the Election Department by August 26, 2020, for the State Primary. Voters may request a ballot using the vote-by-mail application for the September 1, 2020 State Primary, November 3, 2020 State Election or all 2020 elections. Voters may also request ballots in Spanish, Chinese and Vietnamese.

Voters can track their ballots here. If a voter has not received or lost this application, they can request a new ballot application by completing this form here and sending it to the City of Boston’s Election Department, via mail, email, or fax:

1 City Hall Square, Room 241

Boston, MA 02201

Email: absenteevoter@boston.gov

Fax: 617-635-4483

Voters may return their ballot by mail using the prepaid envelope, at an early voting location (during the early voting period), or using the Election Department dropbox located on the third floor of City Hall. City Hall is currently open to the public on Tuesdays, Thursdays and Fridays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. The dropbox will be accessible Monday through Friday.

Absentee voting in person is available until August 31, 2020 at 12:00 p.m. at the Elections Department in City Hall. To qualify to vote absentee, registered voters must be absent from the City on Election Day, must have a religious belief which prevents them from going inside of a polling location, or have a physical disability which prevents them from going to a polling location. The application to request an absentee ballot can be completed by mail or in person at the Election Department in City Hall. Learn more about applying here.

For more information on how to participate in this year’s elections, please visit boston.gov/election.
https://www.boston.gov/news/polling-locations-changes-boston-ahead-september-1-election

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes