THÔNG BÁO VỀ CÂU HỎI BỎ PHIẾU VỀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THÀNH PHỐ cho cuộc bầu cử của Thành phố Boston 2021 vào ngày 2 tháng 11

THÔNG BÁO VỀ CÂU HỎI BỎ PHIẾU VỀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THÀNH PHỐ cho cuộc bầu cử của Thành phố Boston 2021 vào ngày 2 tháng 11


Theo tin google translation Thành phố Boston

THÔNG BÁO VỀ CÂU HỎI BỎ PHIẾU VỀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THÀNH PHỐ cho cuộc bầu cử của Thành phố Boston 2021 vào ngày 2 tháng 11
Kính gửi Cử tri Boston,

Vào ngày thứ Ba, 2 tháng 11 năm 2021, các cử tri Boston sẽ được yêu cầu bỏ phiếu về Bản Sửa đổi Hiến chương theo Đề xuất. Thư bao hàm thông tin này được gửi đến quý vị nhằm cung cấp nội dung cho câu hỏi có tính ràng buộc sẽ được đặt ra trong lá phiếu tại Cuộc Bầu cử Thành phố. hợp lệ. Đồng thời, thư cũng nêu ra hình thức ngôn ngữ dành cho bản Hiến chương Thành phố được Sửa đổi, điều này không được thể hiện trên lá phiếu của bạn nhưng sẽ trở thành một phần của Hiến chương Thành phố nếu câu hỏi được thông qua.

Câu hỏi sẽ được thể hiện trên lá phiếu của quý vị:

C U HỎI 1 (có tính ràng buộc)
Liệu thành phố có nên thông qua bản sửa đổi hiến chương do hội đồng thành phố đề xuất được tóm tắt bên dưới đây hay không?

TÓM TẮT BẢN SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG THEO ĐỀ XUẤT
Bản sửa đổi Hiến Chương Thành phố Boston theo đề xuất sẽ thay đổi quy trình ngân sách của Thành phố Boston theo một số cách.

Theo bản sửa đổi được đề xuất , Thị trưởng và Hội đồng Thành phố sẽ cùng nắm giữ thẩm quyền về ngân sách, với quyền sửa đổi và bổ sung các lệnh phân bổ ngân sách. Như trường hợp hiện tại, theo bản sửa đổi thì chỉ Thị Trưởng mới có thể khởi sự đệ trình ngân sách hoặc lệnh phân bổ ngân sách. Hiện tại, Hội đồng Thành phố có thể thông qua hoặc bác bỏ một ngân sách, hoặc giảm bớt các hạng mục cụ thể trong một ngân sách. Theo bản sửa đổi được đề xuất, Hội đồng Thành phố sẽ có khả năng điều chỉnh ngân sách bằng cách phân bổ lại các khoản ngân quỹ ngân sách trong số các dòng hạng mục mới hay hiện có. Tổng số tiền của phiên bản ngân sách do Hội đồng Thành phố sửa đổi không được vượt quá tổng số tiền ngân sách mà Thị trưởng đã đề xuất. Thị trưởng có thể chấp nhận hoặc bác bỏ phiên bản ngân sách ấy của Hội đồng Thành phố hoặc sửa đổi bất kỳ dòng hạng mục nào trong phiên bản ngân sách của Hội đồng Thành phố. Hội đồng Thành phố sẽ có khả năng vượt qua quyền phủ quyết hoặc sửa đổi của Thị trưởng thông qua ⅔ số phiếu. Ngoài ra, Thị trưởng và Hội đồng Thành phố cũng có thể sửa đổi ngân sách của Hệ thống Trường Công lập Boston, tùy theo các điều luật hiện hành quy định rằng chỉ Ủy ban Học chánh Boston mới có thể lập ngân sách trường hoặc phân bổ chi tiêu trong ngân sách trường.

Bản sửa đổi được đề xuất cũng yêu cầu Hội đồng Thành phố và Thị trưởng ban hành sắc lệnh thành lập một Văn phòng Tham gia Lập Ngân sách, bao gồm cả ban giám sát bên ngoài, nhằm tăng cường sự tham gia của công chúng vào chi tiêu công. Theo bản sửa đổi được đề xuất, văn phòng ấy có thể tạo lập và giám sát một quy trình ra quyết định mang tính công bằng và ràng buộc, công khai đối với tất cả cư dân Thành phố Boston. Cơ cấu của văn phòng ấy và ban giám sát, cũng như quy trình ra quyết định mang tính ràng buộc về mặt ngân sách, sẽ được mô tả trong sắc lệnh do Hội đồng Thành phố và Thị trưởng ban hành trong tương lai.

Kết thúc câu hỏi sẽ được thể hiện trên lá phiếu của bạn.

Nguyên văn nội dung sửa đổi hiến chương thành phố theo đề xuất là chủ đề của Câu hỏi 1 được nêu tại đây:

Tạo lập và Phê duyệt Ngân sách Thành phố. Thị trưởng và hội đồng thành phố của Thành phố Boston sẽ cùng nắm giữ thẩm quyền về ngân sách, với quyền sửa đổi toàn bộ hoặc một phần lệnh phân bổ hoặc một hạng mục trong lệnh phân bổ, sửa đổi ngân sách dành cho các Trường Công lập tại Boston phù hợp với các Đạo luật năm 1936, chương 224, mục. 2, được sửa đổi bởi các Đạo luật năm 1986, chương 701, mục 5, và được sửa đổi bổ sung bởi các Đạo luật năm 1987, chương 613, mục 2 [phần 75] của hiến chương này, làm rõ các thủ tục ngân sách và thực hiện các hành động khác nếu cần thiết để sửa đổi, phê duyệt hoặc bác bỏ ngân sách hàng năm cho Thành phố, ngoại trừ quyền đưa ra lệnh phân bổ, lệnh này sẽ được dành cho thị trưởng. Để tăng cường sự tham gia của công chúng và sự tham gia dân chủ vào chi tiêu công, thành phố Boston sẽ ban hành sắc lệnh thành lập một Văn phòng Tham gia Lập Ngân sách cho phép các Cá nhân Tham gia hoạt động độc lập với một ban giám sát bên ngoài, để tạo lập và giám sát quá trình ra quyết định mang tính công bằng và ràng buộc, công khai đối với tất cả người dân Boston vào Năm Tài khóa 2024, nhất quán với Bộ Tổng luật, chương 44, mục 53.

Muộn nhất là vào ngày thứ Tư của tuần thứ hai trong tháng Tư hàng năm, thị trưởng sẽ đệ trình lên hội đồng thành phố ngân sách hàng năm về các chi phí hiện tại của thành phố và hạt trong năm tài khóa sắp tới, sau đó thị trưởng có thể đệ trình các lệnh phân bổ bổ sung nếu cần thiết. Muộn nhất là vào ngày thứ Tư của tuần thứ hai trong tháng Sáu, hội đồng thành phố sẽ có hành động nhất định bằng cách thông qua, sửa đổi hoặc bác bỏ ngân sách hàng năm ấy, với điều kiện phiên bản sửa đổi ấy không được có tổng ngân sách cao hơn đề xuất ban đầu. Trong trường hợp hội đồng không có động thái nào với ngân sách do thị trưởng đệ trình, các hạng mục và lệnh phân bổ trong ngân sách đó sẽ có hiệu lực như thể đã được hội đồng thành phố chính thức thông qua và thị trưởng phê chuẩn. Thị trưởng sẽ có bảy ngày kể từ thời điểm hội đồng biểu quyết ngân sách để phê duyệt hoặc hoàn trả ngân sách đó cho hội đồng, và trong trường hợp thị trưởng không thực hiện theo một ngân sách đã được hội đồng phê chuẩn, ngân sách ấy sẽ có hiệu lực theo phê duyệt của hội đồng.

Thị trưởng có thể sửa đổi ngân sách đã được hội đồng phê chuẩn bằng cách gửi lại cho hội đồng ấy kèm theo những sửa đổi đối với bất kỳ dòng hạng mục nào, với điều kiện là lá phiếu của hai phần ba số ủy viên trong hội đồng sẽ có đủ hiệu lực để bác bỏ toàn bộ hoặc một phần bất kỳ sửa đổi nào về mặt ngân sách, hoặc một phủ quyết tổng thể về ngân sách của thị trưởng. Khi được thị trưởng yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố và các viên chức cấp địa hạt là phải trình thị trưởng ngay lập tức các chi tiết về những vấn đề mà thị trưởng có thể yêu cầu, như các số liệu dự toán cho năm tài khóa tiếp theo về các khoản chi tiêu của sở, phòng hay ban do họ phụ trách, dự toán nào sẽ được chuyển đến hội đồng thành phố; tuy nhiên, với điều kiện là thị trưởng sẽ không đệ trình, cũng như sau đó sẽ không cắt giảm, các khoản phân bổ cho hội đồng thành phố ở mức hay dưới mức đã phân bổ trong năm tài khóa trước đó, đồng thời hội đồng thành phố cũng sẽ không cắt giảm các khoản phân bổ dành cho văn phòng thị trưởng xuống dưới mức đã được phân bổ trong năm tài chính trước đó.

NOTICE ABOUT BALLOT QUESTION ON PROPOSED CITY CHARTER AMENDMENT
October 22, 2021

PUBLISHED BY:

ELECTION

The Election Department recently mailed a notice about a ballot question concerning a Proposed Charter Amendment. We have the text of that notice as well as multilingual translations.

Dear Boston Voter,

On Tuesday, November 2, 2021, Boston voters will be presented with a ballot question concerning a Proposed Charter Amendment. This informational mailing provides you with the text of the binding question, which will appear on the ballot at the regular Municipal Election. It also sets forth the language of the proposed Amended City Charter language, which will not appear on your ballot but will become part of the City Charter if the question passes.

The question as it will appear on your ballot:

QUESTION 1 (Binding)
Shall this city approve the charter amendment proposed by the city council summarized below?

SUMMARY OF PROPOSED CHARTER AMENDMENT
The proposed amendment to the Boston City Charter would change the City of Boston’s budget process in several ways.

Under the proposed amendment, the Mayor and City Council would hold budgetary powers together, with the power to modify and amend appropriation orders. As is the case now, under the amendment only the Mayor may initially submit a budget or appropriation order. Currently, the City Council can adopt or reject a budget, or reduce specific items in a budget.

Under the proposed amendment, the City Council would have the ability to amend the budget by reallocating funds among existing or new line items. The total amount of the City Council’s amended version of the budget, however, could not exceed the total amount of the budget proposed by the Mayor. The Mayor could accept or reject the City Council’s version of the budget, or amend any line item in the City Council’s version of the budget. The City Council would have the ability to override the Mayor’s veto or amendments by a two-thirds vote. In addition, the Mayor and City Council would also be able to amend the Boston Public School budget, subject to existing laws providing that only the Boston School Committee may originate a school budget or allocate spending within a school budget.

The proposed amendment also requires the City Council and Mayor to create by ordinance an independent Office of Participatory Budgeting, including an external oversight board, to further public engagement with public spending. Under the proposed amendment, the office could create and oversee an equitable and binding decision-making process open to all Boston residents. The structure of the office and oversight board, and the binding decision-making process on the budget, would be described in the future ordinance enacted by the City Council and Mayor.

End of question as it will appear on the ballot.

The text of the amendment proposed to the City Charter, which is the subject of Question 1, is set forth here:

Creation and Approval of the Municipal Budget. The mayor and city council of the City of Boston shall hold budgetary powers together, with the power to modify in whole or in part an appropriation order or an item within an appropriation order, amend the budget for Boston Public Schools consistent with the Acts of 1936, c. 224, s.2, amended by Acts of 1986, c. 701, s. 5, and further amended by Acts of 1987, c. 613, s. 2 [section 75] of this charter, clarify budgetary procedures and take such other actions as are necessary to amend, approve or disapprove the annual budget for the City, excepting the powers to originate an appropriation order, which shall be reserved for the mayor. To further public engagement and democratic involvement in city spending, the City of Boston shall create by City ordinance an independent Office of Participatory Budgeting with an external oversight board, to create and oversee an equitable and binding decision-making process open to all Boston residents by Fiscal Year 2024, consistent with G.L. c. 44, § 53.

The mayor, not later than the second Wednesday in April of each year, shall submit to the city council the annual budget of the current expenses of the city and county for the forthcoming fiscal year, and the mayor may submit thereafter such supplementary appropriation orders as they may deem necessary. Not later than the second Wednesday in June, the city council shall take definite action on the annual budget, by adopting, amending or rejecting it, provided that the amended version shall not be for a higher total budget than originally proposed. In the event of their failure to act on a budget submitted by the mayor, the items and the appropriation orders in the budget as recommended by the mayor shall be in effect as if formally adopted by the city council and approved by the mayor. The mayor shall have seven days from the time of a budgetary vote of the council to approve or return said budget to the council, and in the event of the failure of the mayor to act on a budget approved by the council, the budget shall be in effect as approved by the council.

The mayor may modify a budget approved by the council by returning it to said council with amendments to any line item provided that a vote of two-thirds of the council shall be sufficient to override any budgetary amendments, in whole or in part, or an overall budgetary veto by the mayor. It shall be the duty of the city and the county officials when requested by the mayor, to submit to the mayor forthwith in such detail as the mayor may require estimates for the next fiscal year of the expenditures of the department or office under their charge, which estimates shall be transmitted to the city council; provided, however, that the mayor shall neither submit, nor thereafter reduce, the appropriations for the city council at or to a level below that which existed for the previous fiscal year, nor shall the city council reduce the appropriations for the mayor’s office below that which existed for the previous fiscal year.
https://www.boston.gov/news/notice-about-ballot-question-proposed-city-charter-amendment

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes