Phóng Sự Video Clips Vòng Tay Cha Mẹ Việt Mừng Xuân Bính Tuất 2018

Phóng Sự Video Clips Vòng Tay Cha Mẹ Việt Mừng Xuân Bính Tuất 2018


Theo tin Bao Chau Kelly

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1912565792111409/

TẾT MẬU TUẤT CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – Part 1

Chương trình tết đặc biệt cho các trẻ em bị khuyết tật.

Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913171272050861/

PHỎNG VẤN OANH BÙI, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TẾT MẬU TUẤT KIÊM HỘI TRƯỞNG CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – 2018

Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1916313895069932/
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1915528768481778/


GẶP GỠ TAMARA Ở TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1915270641840924/

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1915327141835274/
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1916176145083707/

QUAN KHÁCH PHÁT LÌ XÌ TẠI TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1916271471740841/

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes