Phóng Sự Video Clips Vòng Tay Cha Mẹ Việt Mừng Xuân Bính Tuất 2018


Theo tin Bao Chau Kelly

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1912565792111409/

TẾT MẬU TUẤT CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – Part 1

Chương trình tết đặc biệt cho các trẻ em bị khuyết tật.

Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1913171272050861/

PHỎNG VẤN OANH BÙI, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TẾT MẬU TUẤT KIÊM HỘI TRƯỞNG CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – 2018

Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1916313895069932/
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1915528768481778/


GẶP GỠ TAMARA Ở TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1915270641840924/

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1915327141835274/
https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1916176145083707/

QUAN KHÁCH PHÁT LÌ XÌ TẠI TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

https://www.facebook.com/chau.kelley/videos/1916271471740841/

Leave a Reply