Theo tin Bao Chau Kelly

TẾT MẬU TUẤT CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – Part 1Chương trình tết đặc biệt cho các trẻ em bị khuyết tật.Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 25, 2018

TẾT MẬU TUẤT CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – Part 1

Chương trình tết đặc biệt cho các trẻ em bị khuyết tật.

Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA
PHỎNG VẤN OANH BÙI, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TẾT MẬU TUẤT KIÊM HỘI TRƯỞNG CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – 2018Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA

Posted by Bao Chau Kelley on Sunday, February 25, 2018

PHỎNG VẤN OANH BÙI, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TẾT MẬU TUẤT KIÊM HỘI TRƯỞNG CỦA VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT – 2018

Saturday, February 24, 2018 from 12pm – 4pm at Dot House Health, Boston, MA

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, February 28, 2018
Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 27, 2018


GẶP GỠ TAMARA Ở TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

GẶP GỠ TAMARA Ở TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 27, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, February 27, 2018
QUAN KHÁCH PHÁT LÌ XÌ TẠI TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, February 28, 2018

QUAN KHÁCH PHÁT LÌ XÌ TẠI TẾT MẬU TUẤT DO VÒNG TAY CHA MẸ VIỆT TỔ CHỨC

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, February 28, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *