Thông Báo của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Nhiệm Kỳ XIII ( 2018-2021 )

Thông Báo của Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Nhiệm Kỳ XIII ( 2018-2021 )

Theo tin Bao Chau Kelly
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS P.O. BOX 220072 – BOSTON, MA 02122-0010

Thông Báo

V/v : Bầu cử Ban Chấp hành và Hội Đồng Quản trị Trung ương Nhiệm kỳ XIII ( 2018 -2021 )
Tham chiếu : – Nội quy Cộng đồng Việt Nam Massachusetts

– Thông báo ngày 19 tháng 02 năm 2018 của Hội-
đồng Giám sát và Hội đồng Quản trị Trung uơng/Mass

Kính gởi : Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Hội đoàn, đoàn thể
Quý Đảng phái Chính trị Quốc gia, quý cơ quan truyền thông, báo chí Quý đồng hương, cùng các bạn trẻ thuộc Tiểu bang Massachusetts

Kính thưa quý vị, là người Việt nam tỵ nạn cộng sản, chúng ta hãnh diện vì những người bạn trẻ, thế hệ tiếp nối, ngày càng thành công trên mọi lãnh vực, đặc biệt dấn thân phục vụ Cộng đồng, duy trì bản sắc dân tộc,giữ vững quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ , không cộng sản. Cộng đồng chúng ta ngày càng thăng tiến và có tiếng nói mạnh mẽ trong chính giới sở tại . Có được những thành quả trên là nhờ Cộng đồng chúng ta có rất nhiều trái tim nhân hậu, sẵn lòng hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp : phục vụ đồng hương, những người đồng cảnh ngộ, những người không chấp nhận chế độ cộng sản vô thần !

Tham chiếu Nội quy Cộng đồng Việt Nam Massachusetts, nhiệm kỳ XII ( 2015-2018 ) của tổ chức CĐVN/MASS bao gồm tất cả các thành viên hoạt động sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào đệ tam cá nguyệt năm nay ( 2018 ) , và chúng tôi, theo thông báo ngày 19 tháng 02 năm 2018 ( thượng dẫn ) được giao phó trách nhiệm mời gọi quý đồng hương nhiệt tình ứng cử hoặc đề cử những người tài, đức, và yêu mến Cộng đồng vào các chức vụ : Chủ tịch , Phó chủ tịch/Nội vụ Cộng đồng, và các thành viên HĐQTTƯ Cộng đồng Việt nam / Mass nhiệm kỳ XIII( 2018 – 2021 ) để Cộng đồng chúng ta ngày càng hoàn chỉnh và đoàn kết trong tình thân ái.

Để ứng cử và đề cử, xin quý vị dựa trên các điều kiện mà Nội quy Cộng đồng quy định:

1/- Từ 30 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử ( Chủ tịch và Phó Chủ tịch/Nội vụ BCHTƯ/CĐVN )

2/- Phải là thành viên hoạt động trong Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts.

3/- Cư ngụ ít nhất 03 năm liên tục tại Tiểu Bang Massachusetts .

4/- Để đề cử người vào các chức vụ trên, người đề cử cần phải có ít nhất một người tán trợ cùng đề cử, và phải được sự đồng ý của người được đề cử

Thời hạn nộp đơn, kể từ ngày ra thông báo này, đến hết ngày 30 tháng 05 năm 2018 , mẫu đơn đã được đăng tải trên các cơ quan truyền thông cùng với Thông báo này hoặc, xin trực tiếp liên lạc với chúng tôi : Lại tư Mỹ ( 617) 680-0495, Bác sỹ Vũ Linh Huy ( 617 ) 620 5634, Ông Lê Sơn ( 617 ) 825-7649, Ông Vũ viết Lộc ( 617) 447-6680 và gởi về : CĐVN/MASS P O Box. 220072 Boston MA. 02122 hoặc Ban Bầu cử Cộng đồng / Mass : 39 Parkman St. Dorchester, MA. 02122

Trân trọng và mong sự hưởng ứng của quý vị
Massachusetts ngày 01 tháng 03 năm 2018

TM. Ban Bầu cử CĐVN/Mass Trưởng ban
Lại tư Mỹ


ĐƠN ỨNG CỬ
Vào Ban Chấp hành hoặc Hội Đồng QTTƯ/ CĐVN/MASS
Nhiệm kỳ XIII ( 2018-2021 )

Họ và tên : _____________________________________________________
Ngày, tháng, năm sanh : __________________________________________
Địa chỉ : _______________________________________________________
Email : _________________________________________________________
Điện thoại : Home :_________________Cell :_____________
Đã và đang sinh hoạt trong tổ chức hội đoàn, đảng phái nào ? _____________
Đã cư ngụ tại Tiểu Bang Massachusetts _____________ năm liên tục

Xin ứng cử :
I/- Ban chấp hành CĐVN/Mass
1/- Chủ tịch :____________________________________________
2/- Phó Chủ tịch Nội vụ : __________________________________
II/- Thành viên Hội đồng QTTƯ/CĐVN/Mass: _____________________

Xin mark ( X) vào chức vụ muốn ứng cử và gởi về :
* CĐVN/MASS P.O Box 220072 Boston, MA. 02122 hoặc
* Ban Bầu cử CĐ/Mass :
39 Parkman St , Dorchester, MA. 02122
Trước ngày 30 tháng 5 năm 2018

Massachusetts ngày _____ tháng _______năm 2018
Ký tên
ĐƠN ĐỀ CỬ
Vào Ban Chấp hành hoặc Hội đồng QTTƯ/ CĐVN/ MASS
Nhiệm kỳ XIII ( 2018-2021 )

Người đề cử :
1/- Họ và tên : _________________________________________________
Ngày, tháng năm sanh : _______________________________________
Địa chỉ : ____________________________________________________
Email : _____________________________________________________
Điện thoại : Home : _______________ _Cell : ____________________
2/- Họ và tên : _________________________________________________
Ngày, tháng năm sanh : _______________________________________
Địa chỉ : ____________________________________________________
Email : _____________________________________________________
Điện thoại : Home : _________________ Cell : _____________________
Xin đề cử Ông , Bà : _________________________________________________
_________________________________________________
Đã và đang sinh hoạt trong tổ chức, hội đoàn , đảng phái nào : _______________
Đã cư ngụ tại Tiểu bang Massachusetts __________ năm liên tục .
Vào các chức vụ :
I/- Ban Chấp hành CĐVN/MASS
1/- Chủ tịch : _____________________________________________
2/- Phó Chủ tịch Nội vụ : ____________________________________
II/- Thành viên Hội đồng QTTƯ/CĐVN/ MASS :________________________
Xin Mark ( X ) vào chức vụ muốn đề cử và gởi về :
* CĐVN/ MASS P.O Box 220072 Boston , MA. 02122 – 0010 hoặc
* Ban bầu cử CĐ/ Mass : 39 Parkman St. Dorchester , MA .02122
Trước ngày 30 tháng 05 năm 2018
Massachusetts ngày _______tháng _______năm 2018

Người chấp nhận đề cử Người đề cử
Ký tên Ký tên

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes