Thông Báo khi Di Chuyển Xung Quanh Thành Phố Boston từ Chủ Nhật ngày 2 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 năm 2018

Thông Báo khi Di Chuyển Xung Quanh Thành Phố Boston từ Chủ Nhật ngày 2 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 năm 2018


Theo tin google translation Thành phố Boston

Thông Báo khi Di Chuyển Xung Quanh Thành Phố Boston từ Chủ Nhật ngày 2 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 năm 2018
TƯ VẤN GIAO THÔNG NGÀY 2 THÁNG 9 THÔNG QUA NGÀY 4 THÁNG 9

30 tháng 8 năm 2018

Transportation
ĐƯỢC ĐĂNG BỞI:
GIAO THÔNG VẬN TẢI
Sự kiện đặc biệt diễn ra vào cuối tuần này sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập và bãi đậu xe trên đường phố tại thành phố Boston. Mọi người tới thành phố được khuyến khích không lái xe cá nhân của họ. Thông tin về Bluebikes, Dịch vụ xe đạp regional-chia sẻ, có thể được tìm thấy tại http://bluebikes.com và thông tin về MBTA có thể được tìm thấy tại www.mbta.com. Đi bộ cũng là một cách tuyệt vời để di chuyển xung quanh thành phố Boston.

MR8K

Ngày thứ hai, ngày 3 tháng 9, một vận động viên 2.000 dự đoán tham gia vào MR8K sẽ để lại từ Causeway Street tại khu vườn TD và tiến hành dọc theo đầu con đường sau lúc 9:

Causeway Street, trái to Merrimac Street, quyền mới Chardon Street, thẳng đến Bowdoin Street, quyền Beacon Street, trái để Arlington Street, quyền Commonwealth Avenue ra bên ngoài, dưới Massachusetts Avenue, lại để cho đông Charlesgate, trái với khối thịnh vượng chung Avenue trong nước, theo tiểu bang Massachusetts Avenue, trái để Arlington Street, quyền Beacon Street, còn lại để Bowdoin Street, thẳng đến mới Chardon Street, trái to Merrimack Street, thẳng đến Lomasney Way, quyền đỏ Auerbach, cách kết thúc bên trong các khu vườn TD.
Tất cả các con đường dọc theo các tuyến đường sẽ được đóng cửa để lưu lượng truy cập từ 8:45 sáng qua khoảng 10:30 AM. Ngoài ra, các hạn chế tạm thời đậu xe sau sẽ có hiệu lực.

“Khu vực kéo không ngừng Boston cảnh sát sự kiện đặc biệt thứ hai 6:00 am đến 1:00 chiều”

Bowdoin Street, cả hai bên, Cambridge Street Beacon Street
Beacon Street, cả hai bên, Bowdoin Street Charles Street; và khu vực Sân vườn bên, Charles Street Arlington Street
Pearl Jam tại Fenway Park

Pearl Jam buổi hòa nhạc tại Fenway Park dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, ngày 2 tháng 9, và thứ ba, Tháng Chín 4, từ 6:30 pm đến 10:30 pm. trình điều khiển được nhắc nhở phạt cho bãi đậu xe bất hợp pháp ở trên street Fenway/Kenmore Resident bãi đậu xe chỉ tại bộ ngày tổ chức sự kiện ngày tại Fenway mang chi phí tăng lên $ 100. Ngoài ra, các hạn chế tạm thời đậu xe sau sẽ có hiệu lực.

“Kéo vùng không có dừng lại Boston cảnh sát sự kiện đặc biệt ngày chủ nhật và thứ 2:00 00 đến 11:59:00”

Brookline Avenue, cả hai phía, Street Overland Lansdowne Street
Overland Street, thậm chí bên, Brookline Avenue David Ortiz ổ đĩa
Boylston Street, south side, đối diện với Ipswich Street gần Fenway Park Brookline Avenue
Lansdowne Street, cả hai bên, Brookline Avenue Ipswich Street
Ipswich Street, Fenway Park side, Lansdowne Street Boylston Street
Van Ness Street, cả hai bên, Ipswich Street Kilmarnock Street
Jersey Street, cả hai phía, Street Van Ness Avenue Brookline
Richard B. Ross Way, cả hai phía, Street Van Ness Boylston Street
“Khu vực kéo không có bãi đậu xe dành riêng cho HP-DV bãi đậu xe chỉ chủ nhật và thứ ba”

Boylston Street, north side, Ipswich Street gần Fenway Park Kilmarnock Street
Jersey Street, cả hai bên, Boylston Street để Van Ness Street
Overland Street, lạ mặt, Brookline Avenue để Van Ness Street


SOURCE: boston.gov
TRAFFIC ADVISORY SEPTEMBER 2 THROUGH SEPTEMBER 4

August 30, 2018

Transportation
PUBLISHED BY:
TRANSPORTATION
Special events taking place this weekend will impact traffic and parking on streets in the City of Boston. People coming into the City are encouraged not to drive their personal vehicles. Information on Bluebikes, the regional bike-share service, may be found at http://bluebikes.com and information on the MBTA may be found at www.mbta.com. Walking is also a great way to move around Boston.

MR8K

On Monday, September 3, an anticipated 2,000 runners participating in the MR8K will leave from Causeway Street at the TD Garden and proceed along the following route beginning at 9 AM:

Causeway Street, left to Merrimac Street, right to New Chardon Street, straight to Bowdoin Street, right to Beacon Street, left to Arlington Street, right to Commonwealth Avenue outbound, under Massachusetts Avenue, left to Charlesgate East, left to Commonwealth Avenue inbound, under Massachusetts Avenue, left to Arlington Street, right to Beacon Street, left to Bowdoin Street, straight to New Chardon Street, left to Merrimack Street, straight to Lomasney Way, right to Red Auerbach Way, finish inside the TD Garden.
All streets along the route will be closed to traffic from 8:45 AM through approximately 10:30 AM. In addition, the following temporary parking restrictions will be in effect.

“Tow Zone No Stopping Boston Police Special Event Monday 6:00 am to 1:00 pm”

Bowdoin Street, both sides, Cambridge Street to Beacon Street
Beacon Street, both sides, Bowdoin Street to Charles Street; and, Public Garden side, Charles Street to Arlington Street
Pearl Jam at Fenway Park

Pearl Jam concerts at Fenway Park are scheduled to take place on Sunday, September 2, and Tuesday, September 4, from 6:30 pm to 10:30 pm. Drivers are reminded that the fine for parking illegally in on-street Fenway/Kenmore Resident Parking Only spaces on event days at Fenway carries an increased fee of $100. In addition, the following temporary parking restrictions will be in effect.

“Tow Zone No Stopping Boston Police Special Event Sunday and Tuesday 2:00 pm to 11:59 pm”

Brookline Avenue, both sides, Overland Street to Lansdowne Street
Overland Street, even side, Brookline Avenue to David Ortiz Drive
Boylston Street, south side, opposite Ipswich Street near Fenway Park to Brookline Avenue
Lansdowne Street, both sides, Brookline Avenue to Ipswich Street
Ipswich Street, Fenway Park side, Lansdowne Street to Boylston Street
Van Ness Street, both sides, Ipswich Street to Kilmarnock Street
Jersey Street, both sides, Van Ness Street to Brookline Avenue
Richard B. Ross Way, both sides, Van Ness Street to Boylston Street
“Tow Zone No Parking Reserved for HP-DV Parking ONLY Sunday and Tuesday”

Boylston Street, north side, Ipswich Street near Fenway Park to Kilmarnock Street
Jersey Street, both sides, Boylston Street to Van Ness Street
Overland Street, odd side, Brookline Avenue to Van Ness Street
https://www.boston.gov/news/traffic-advisory-september-2-through-september-4

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes