Cuộc họp lần thứ hai qua Zoom sẽ tìm hiểu các phương án thiết kế một trung tâm cộng đồng mới ở khu Grove Hall của Dorchester

Cuộc họp lần thứ hai qua Zoom sẽ tìm hiểu các phương án thiết kế một trung tâm cộng đồng mới ở khu Grove Hall của Dorchester


Theo tin boston.gov
COMMUNITY MEETING #2: DESIGN OPTIONS FOR NEW DORCHESTER CENTER 12/13/23
The meeting will explore explore options for the design of a new community center in the Grove Hall section of Dorchester.

Please join Boston Centers for Youth & Families, the City of Boston’s Public Facilities Department and the Mayor’s Office of Neighborhood Services for the second community meeting to explore options for the design of a new community center in the Grove Hall section of Dorchester. The meeting will be held via Zoom on Wednesday, December 13, 2023 at 6 p.m.

BCYF is committed to a transparent, inclusive community process as we move into the design phase.To learn more about this project, how the location was selected, and review the final presentation from the first phase of this process, visit Boston.gov/BCYF-Grove-Hall.

Interpretation, translation, and disability accommodation services are available to you at no cost. Interpretation will be available in Spanish, Vietnamese, Haitian Creole and Cape Verdean Creole. If you need other accommodations, please contact LCA@boston.gov or 617-635-4920 by December 8. To participate in this meeting, please visit https://bit.ly/BCYFGroveHallDesignMeeting2.


CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG SỐ 2: CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CHO TRUNG TÂM DORCHESTER MỚI 13/12/23
Cuộc họp sẽ tìm hiểu các phương án thiết kế một trung tâm cộng đồng mới ở khu Grove Hall của Dorchester.

Vui lòng tham gia cùng Boston Centers for Youth & Families, the City of Boston’s Public Facilities Department và Mayor’s Office of Neighborhood Services trong cuộc họp cộng đồng lần thứ hai để tìm hiểu các phương án thiết kế một trung tâm cộng đồng mới ở khu Grove Hall của Dorchester. Cuộc họp sẽ được tổ chức qua Zoom vào Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023 lúc 6 giờ chiều

BCYF cam kết thực hiện một quy trình cộng đồng minh bạch, toàn diện khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn thiết kế. Để tìm hiểu thêm về dự án này, cách chọn địa điểm và xem lại bản trình bày cuối cùng từ giai đoạn đầu tiên của quy trình này, hãy truy cập Boston.gov/BCYF – Grove Hall .

Các dịch vụ phiên dịch, dịch thuật và chỗ ở dành cho người khuyết tật được cung cấp miễn phí cho quý vị. Sẽ có thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Haiti Creole và tiếng Creole Cape Verde. Nếu quý vị cần những điều chỉnh khác xin vui lòng liên lạc với LCA@boston.gov hoặc 617-635-4920 trước ngày 8 tháng 12. Để tham gia cuộc họp này xin vui lòng truy cập https://bit.ly/BCYFGroveHallDesignMeeting2 .https://www.boston.gov/news/community-meeting-2-design-options-new-dorchester-center-121323

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes