Cuộc bầu cử đặc biệt ngày 5 tháng 3 năm 2024 cho ghế Hạ viện khu 122 của Maine

Cuộc bầu cử đặc biệt ngày 5 tháng 3 năm 2024 cho ghế Hạ viện khu 122 của Maine


Theo tin State of Maine Secretary of State Shenna Bellows
Thứ Năm, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Cuộc bầu cử đặc biệt cho ghế Hạ viện khu 122

Thống đốc Janet Mills và Tổng Thư Ký Shenna Bellows đã ký tuyên bố thông báo một cuộc bầu cử đặc biệt cho ghế khu 122 của Maine House sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024.

Ghế Hạ viện này trước đây do Dân biểu Tiểu bang Lois Galgay Reckitt nắm giữ, người đã qua đời vào tháng 10.

House District 122 được tạo thành từ một phần của Nam Portland.

Bốn đảng chính trị của Maine (Đảng Dân chủ, Đảng Độc lập Xanh, Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa) giờ đây sẽ họp kín để chọn ứng cử viên cho chiếc ghế này. Đề cử của ứng cử viên sẽ được gửi đến Văn phòng Ngoại trưởng trước 5 giờ chiều. vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Các ứng cử viên không thuộc đảng phái nào phải lưu hành các kiến nghị và thu được chữ ký của ít nhất 50 nhưng không quá 80 cử tri đã đăng ký tại Khu 122 cho Hạ viện. Hạn chót để nộp kiến nghị cho Tổng Thư Ký là trước 5 giờ chiều vào thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 sau khi có được chữ ký đầu tiên được Thư ký Thành phố Nam Portland chứng nhận. Các ứng cử viên viết tên vào phải tuyên bố tranh cử trước 5 giờ chiều. vào Thứ Tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024. Quý vị có thể lấy mẫu kiến nghị không theo đảng phái và mẫu đơn tuyên bố ứng cử viên bằng cách liên hệ với Ban Bầu cử của Tổng Thư Ký theo số 207-624-7650.

Ứng cử viên được cử tri tại Khu Hạ viện 122 bầu chọn trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 5 tháng 3 năm 2024 sẽ phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ hai năm kết thúc vào tháng 12 năm 2024.

Một bản sao của tuyên bố ở đây.
https://www.maine.gov/sos/news/2023/Governor%20Proc%20SR%20122.pdf.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Thursday, December 14, 2023
Special election set to fill House District 122 seat
Governor Janet Mills and Secretary of State Shenna Bellows signed the proclamation announcing a special election for the Maine House District 122 seat will be held Tuesday, March 5, 2024.

This House seat was previously held by State Representative Lois Galgay Reckitt, who passed away in October.

House District 122 is made up of part of South Portland.

Maine’s four political parties, the Democrats, Green Independents, Libertarians and Republicans, will now caucus to choose candidates for the seat. Candidate nominations are due to the Office of the Secretary of State by 5 p.m. on Friday, December 29, 2023.

Non-party candidates must circulate petitions and obtain the signatures of at least 50, but not more than 80, registered voters in House District 122. The deadline to submit the petitions to the Secretary of State is by 5 p.m. on Friday, December 29, 2023 after first having the signatures certified by the South Portland City Clerk. Write-in candidates must declare their candidacy by 5 p.m. on Wednesday, January 3, 2024. Non-party petition forms and write-in candidate declaration forms may be obtained by contacting the Elections Division of the Secretary of State at 207-624-7650.

The candidate who is elected by the voters in House District 122 at the March 5, 2024 special election will serve the remainder of the two-year term that ends in December of 2024.

A copy of the proclamation is here.
https://www.maine.gov/sos/news/2023/Governor%20Proc%20SR%20122.pdf
https://www.maine.gov/sos/news/2023/SpecialElectionHD122.html

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes